W 2020 r. małym podatnikiem w świetle ustawy o VAT będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Po przeliczeniu, po kursie euro z 1 października br., limit ten wynosi 5 248 000 zł.

mala-firma

Mały podatnik VAT w 2020 r.

W 2020 r. małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT będzie podatnik:

– u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (5 248 000 zł),

– prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (197 000 zł).

Ponadto, małym podatnikiem VAT może zostać podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł.

Mali podatnicy – rozliczanie VAT

Posiadanie statusu małego podatnika pozwala na wybór metody kasowej rozliczania VAT, po uprzednim zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez małego podatnika na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny powstaje (z pewnymi wyjątkami) z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez małego podatnika, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonał on zapłaty za nabyte towary i usługi.

Jeśli podatnik rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, może stosować metodę kasową, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w  proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty odpowiadającej równowartości:

– 1 200 000 euro lub

– 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, itp.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają (z pewnymi wyjątkami) deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mali podatnicy, którzy nie wybiorą metody kasowej

Co istotne, jeśli mały podatnik nie wybierze metody kasowej rozliczania VAT, wtedy stosuje ogólne zasady, które dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odliczania podatku naliczonego.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej mogą również składać deklaracje kwartalne. (źródła: INFOR.pl)

biura