Jedyna sytuacja, w której podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób na 31 grudnia 2018 r. nie będzie podlegał przepisom ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r., wiąże się z prowadzeniem przez ten podmiot pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

PPK, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • 1 lipca 2019 r. prowadzi PPE,
  • składka podstawowa w PPE wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
  • do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych (w obliczeniach należy uwzględnić wyłącznie te osoby, które spełniają wymogi z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK; zob. tabela powyżej).

Zgodnie ze wspomnianym projektem nowelizacji ustawy o PPK na podmioty, które skorzystają z ww. zwolnienia z włączenia do systemu PPK, zostanie nałożony obowiązek przekazania do PFR informacji o prowadzeniu PPE, wraz z informacją o wysokości składek w ramach tego systemu oraz procentowym udziale w PPE osób zatrudnionych.

Podmiot zatrudniający będzie jednak zobowiązany do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego m.in. w razie likwidacji PPE lub odprowadzania do PPE składki w wysokości niższej niż 3,5% wynagrodzenia (art. 133 ust. 2 ustawy o PPK).

Jeśli podmiot zatrudniający utworzy PPE już po utworzeniu PPK, wówczas może nie finansować wpłat do PPK tym uczestnikom PPK, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w PPE, a podmiot zatrudniający finansuje im w PPE składki nie niższe niż 3,5% wynagrodzenia. Takie jednak rozwiązanie wymaga porozumienia z zakładową organizacją związkową (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK). Podkreślenia wymaga, że ustawa w tym zakresie stanowi wyłącznie o udziale zakładowej organizacji związkowej, a nie o jakimkolwiek innym przedstawicielstwie zatrudnionych. Nie będzie to zatem autonomiczna decyzja podmiotu zatrudniającego. Z punktu widzenia uczestnika PPK istotne jest, że w razie finansowania przez podmiot zatrudniający składek do PPE (zamiast wpłat do PPK) uczestnikowi PPK nie będą należne dopłaty roczne (240 zł). Oczywiście podmiot zatrudniający może równolegle prowadzić PPK oraz PPE i finansować wpłaty w obu programach.

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłat do PPK (podstawowych, dodatkowych) m.in.:

  • w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
  • w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ww. ustawy,
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

(źródło: INFOR.pl)

kadry