E-sprawozdania finansowe za 2018 rok (sporządzone w obowiązkowej już formie elektronicznej) muszą zostać złożone do organu administracji skarbowej (Szefa KAS lub urzędu skarbowego) oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Razem ze sprawozdaniami finansowymi powinny też zostać złożone załączone do nich wymagane prawem inne dokumenty (w tym w szczególności sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta i odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego).

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Terminy i sposób składania e-sprawozdań

Podatnicy PIT

Najwcześniej, bo w terminie złożenia rocznego zeznania PIT (czyli zasadniczo do 30 kwietnia 2019 r.) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe muszą złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Złożenie e-sprawozdania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem specjalnego interfejsu API albo z użyciem przygotowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (działa tylko w systemie Windows).

Podatnicy CIT niezarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS

W ciągu 10 dni od zatwierdzenia powinno zostać złożone (do naczelnika właściwego urzędu skarbowego) e-sprawozdanie finansowe tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (np. stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej), którzy nie są zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jeżeli zatwierdzenie e-sprawozdania finansowego za 2018 r. nastąpi w ostatnim możliwym terminie (czyli 30 czerwca 2019 r. – 6 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego), to termin na złożenie tego sprawozdania do urzędu skarbowego mija 10 lipca 2019 r.

E-sprawozdanie tych podmiotów można wysłać do urzędu skarbowego mailem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu albo doręczyć do urzędu na informatycznym nośniku danych (np. pendrive).

Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego (czyli najpóźniej 15 lipca 2019 r.) podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć to sprawozdanie w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu eKRS) do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w KRS. KRS przekaże je szefowi KAS dlatego podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie muszą składać sami tych sprawozdań organu podatkowego.

Składanie e-sprawozdań do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF)

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej można złożyć bezpłatnie za pośrednictwem portalu eKRS na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ .

Żeby to zrobić trzeba najpierw założyć konto w eKRS. Konto można utworzyć wchodząc do części S24 na stronie głównej portalu eKRS. Utworzone konto daje dostęp do wszelkich funkcjonalności portalu S24 oraz do funkcjonalności portalu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych do RDF.

Wszystkie funkcje związane z zarządzaniem kontem (zmiana hasła, zmiana adres e-mail, usunięcie konta) są dostępne w zakładce „Moje konto” w części S24, do której można wejść ze strony głównej portalu eKRS.

Podmioty, które założyły konta przed 1 stycznia 2018 r. (aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności Systemu)  muszą dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu S24 i RDF dostępna jest w zakładce Pomoc na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ .

Po zalogowaniu na konto w eKRS zostanie wyświetlona strona z dostępnymi zakładkami:

– Przygotowywanie i składanie zgłoszeń,

– Przeglądanie złożonych zgłoszeń,

– Podpisywanie zgłoszeń udostępnionych do podpisu,

– Powiadomienia.

W zakładce „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń” jest możliwość:

· Zgłoszenia dokumentów finansowych do RDF,

· Podglądu, usunięcia lub kontynuacji wypełniania zgłoszenia roboczego (jeszcze nie wysłanego do RDF).

Dodawanie zgłoszenia odbywa się w kolejnych 4 następujących Krokach:

Krok 1 – wyszukanie podmiotu.

Krok 2 – dołączenie dokumentów.

Krok 3 – oświadczenie.

Krok 4 – weryfikacja, podpisanie zgłoszenia, wysyłka do RDF.

Dokładna instrukcja postępowania w kolejnych Krokach dostępna jest jako Instrukcja użytkownika na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ (zakładka Pomoc).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na następujące kwestie w poszczególnych Krokach.

Krok 1.

W kroku 1 należy podać dziesięcioznakowy numer KRS podmiotu, dla którego są składane dokumenty finansowe – i kliknąć: „Szukaj”. Powinny wyświetlić się zostaną wyświetlone dane o podmiocie (nazwa i forma prawna podmiotu oraz osoby fizyczne uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Tu ważna uwaga: Nie ma możliwości kontynuowania procesu bezpłatnego składania e-sprawozdania finansowego w przypadku gdy:

– system nie jest w stanie znaleźć osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

– na liście brak jest osób posiadających numer PESEL

Zgłoszenie musi być bowiem podpisane przez co najmniej jedną osobę z osób wymienionych w tabeli (tj. wpisanych do KRS), posiadającą numer PESEL, podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Dlatego w wyżej wymienionych sytuacjach wniosek musi być złożony do sądu, drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek (KRS-Z30) o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Wniosek ten jest płatny (140 zł).

Krok 2.

W jednym zgłoszeniu można złożyć dokumenty pochodzące tylko z jednej grupy I lub II lub informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Lista dokumentów finansowych, które podlegają zgłoszeniu.

Grupa I. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe

1. Roczne sprawozdanie finansowe

2. Sprawozdanie z działalności

3. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

4. Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

5. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

6. Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

W zależności od formy prawnej podmiotu lista dokumentów może nie zawierać wszystkich wyżej wymienionych pozycji.

W przypadku składania rocznego sprawozdania finansowego wzmianka o złożeniu sprawozdania będzie automatycznie zamieszczona w rejestrze KRS.

II. Sprawozdania finansowe grup kapitałowych i innych dokumentów

1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

2. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej

3. Sprawozdanie z działalności kapitałowej

4. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

5. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

6. Opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

W przypadku składania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wzmianka o złożeniu sprawozdania będzie automatycznie zamieszczona w rejestrze KRS.

Jeżeli dla danego podmiotu jest już wpisana wzmianka w KRS o złożonym dokumencie za wskazany okres – można złożyć go (w odrębnym zgłoszeniu) jako korektę.

Wszystkie ww. dokumenty oprócz uchwał muszą zostać załączone do systemu podpisane elektronicznie. Jedynie dokumenty uchwał mogą być dołączone do Systemu jako podpisane lub niepodpisane. Jeżeli dokumenty zostały dołączone jako niepodpisane, Użytkownik ma możliwość podpisania zgłoszenia (wraz z niepodpisanymi załącznikami) tylko i wyłącznie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Krok 3.

W kroku 3 należy uzupełnić oświadczenie osoby (ew. osób) podpisującej zgłoszenie. Oświadczenie będzie podpisane razem ze zgłoszeniem w kroku 4.

W szczególności dla każdego z załączonych dokumentów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego należy oświadczyć czy oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.

Jeżeli dokumenty nie posiadają wszystkich wymaganych podpisów należy oświadczyć, że oryginał dokumentu nie posiada wszystkich podpisów wymaganych w przepisach ustawy o rachunkowości. Ponadto trzeba wskazać kto nie podpisał i powód braku podpisu.

Krok 4.

W kroku 4 trzeba zweryfikować poprawność wypełnienia zgłoszenia, podpisać zgłoszenie lub przekazać do podpisu na konto innego użytkownika/ów a następnie wysłać je do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

W przypadku gdy do zgłoszenia został dodany choćby jeden dokument niepodpisany podpisem kwalifikowanym, całe zgłoszenie może być podpisane tylko profilem zaufanym ePUAP – opcja „Podpisz podpisem kwalifikowanym” nie będzie dostępna.

Więcej na temat podpisywania e-sprawozdań (i zgłoszeń) oraz osób do tego uprawnionychPodpisywanie e-sprawozdań finansowych

Wysłanie zgłoszenia do Repozytorium dokumentów finansowych możliwe jest za pomocą akcjiWyślij do Repozytorium DF”. Akcja dostępna jest tylko dla zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych i poprawnie podpisanych przez co najmniej jedną osobę (zgłoszenie ze statusem „podpisane”).

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega, że przy dużym obciążeniu systemu, dokumenty będą zamieszczone w RDF w ciągu 24 godzin.

Należy mieć na uwadze, że wprowadzone do systemu zgłoszenie, które w ciągu 14 dni nie zostanie wysłane do RDF zostanie automatycznie usunięte z systemu.

W zakładce „Powiadomienia” mogą pojawić się następujące powiadomienia:

– powiadomienie o rejestracji zgłoszenia

– powiadomienie o umieszczeniu wzmianki w KRS

– powiadomienie o umieszczeniu dokumentów w RDF

– powiadomienie o przekazaniu zgłoszenia do podpisu na konto swoje konto

– powiadomienie o automatycznym usunięciu zgłoszenia roboczego z powodu przeterminowania

– powiadomienie o usunięciu dokumentu z repozytorium przez pracownika sądu

– powiadomienie o przywróceniu usuniętego dokumentu z repozytorium przez pracownika sądu

Dla każdego powiadomienia prezentowane są:

– Chwila dostarczenia

– Id zgłoszenia

– Nr KRS

– Typ powiadomienia

Przy pomocą akcji „Pokaż szczegóły ” możliwy jest podgląd treści wysłanych na adres email przypisany do konta użytkownika.

Wysłane zgłoszenia można obejrzeć w zakładce „Przeglądanie złożonych zgłoszeń”.

Złożone dokumenty można również wyszukać w systemie „Przeglądarka dokumentów finansowych” na głównej stronie portalu eKRS.

Złożenie do RDF e-sprawozdania i załączonych do niego stosownych dokumentów zwalnia z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_