Okres wypowiedzenia umowy o na czas określony uzależniony jest od stażu pracy w danej firmie. Jakie okresy wypowiedzenia obowiązują przy umowie zawartej na czas określony, a jakie w przypadku umowy na okres próbny? Jak wypowiedzieć umowę na czas określony?

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Od czasu nowelizacji Kodeksu Pracy z 2016 r., umowy na czas określony mogą być zawierane z pracownikami na okres 3 lat (tj. 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony) a łączna liczba takich umów z tym samym pracownikiem nie może przekroczyć trzech.

Umowa terminowa zazwyczaj rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Niemniej  jednak, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

W wyniku przywołanej nowelizacji z 2016 r., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia dla umowy na czas określony

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ponadto, należy wspomnieć, że do wspomnianego  okresu zatrudnienia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Kodeks Pracy), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Co ważne, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a ustalenie takie nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jak wypowiedzieć umowę na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez pracodawcę lub pracownika. Co ważne, okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia będzie kończyć się z ostatnim dniem miesiąca, bez względu na ilość dni w danym miesiącu.

Z kolei w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach, zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się w soboty. Oznacza to, że umowa o pracę rozwiąże się dopiero w sobotę po upływie dwóch pełnych tygodni, niezależnie od daty złożenia przez pracownika wypowiedzenia.

Efekt zmian z 2016 r.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, umowy terminowe przekształcono w stałe. Zmiany weszły w życie 22 lutego 2016 r., wprowadzając zasadę, zgodnie z którą pracownik w danej firmie może być zatrudniony w ramach umowy terminowej maksymalnie przez okres 33 miesięcy. Co więcej, pracodawca może zawrzeć z konkretnym pracownikiem nie więcej niż trzy umowy na czas określony w ogóle. Oznacza to, że kontynuacja zatrudnienia po upływie 33 miesięcy lub zawarcie kolejnej umowy odbywa się już w ramach zatrudnienia na czas nieokreślony. W przypadku osób, które były już zatrudnione na czas określony w momencie wejścia w życie nowelizacji (22 lutego 2016 r.), wspomniany limit czasowy liczy się od tej daty. Zatem w ich przypadku upłynie on 21 listopada 2018 r. Jeżeli 22 listopada takie osoby wciąż będą kontynuować zatrudnienie na czas określony w tej samej firmie, to od tego dnia ich umowy z mocy prawa przekształcą się już w stałe.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny pozostaje niezmienny i wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

(źródło: INFOR.pl)

kadry