Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Rzecznik ma być instytucją dbającą przede wszystkim o respektowanie praw podatników. Do jego zadań należała będzie też bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

mala-firma

„Zgodnie z projektem Rzecznik Praw Podatnika będzie instytucją, która zapewni realizację zasad określonych w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Rzecznik będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec podatników” – napisano w ocenie skutków regulacji.

„Rzecznik będzie reagował, gdy prawa podatnika są naruszane oraz wspierał zobowiązanego w powstałym sporze z organem podatkowym, jeśli wystąpi taka konieczność. Bardzo istotną grupą zadań tej instytucji będzie bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego i funkcja sygnalizowania zmian co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego” – dodano.

Zgodnie z projektem Rzecznik Praw Podatnika powoływany będzie przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

„Wejście w życie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika pośrednio wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorstw w wyniku zmniejszenia liczby spraw, w których działanie organów postrzegane jest negatywnie przez podatników. Spowoduje to zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w rozwój prowadzonej działalności i zmniejszenie czasu poświęcanego na załatwianie spraw administracyjnych” – ocenia resort finansów.

MF liczy, że proponowane rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy.

„Rozwój przedsiębiorstw, spowoduje zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Następstwem tego będzie zwiększenie zapotrzebowania na nowych pracowników. Zwiększenie zatrudnienia wpłynie na zmniejszenie bezrobocia i w konsekwencji na wzrost wynagrodzeń” – napisał resort.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (źródła: PAP Biznes; INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_