Od 11 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostaną ułatwienia dla osób, które dokonały przelewu wskazując nieprawidłowy numer konta odbiorcy.

mala-ksiegowosc

Dzięki nowym przepisom osoby te zyskają nowe uprawnienia, które umożliwią im dochodzenie zwrotu nienależnie przesłanych pieniędzy od osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Nowododane przepisy art. 143a-143c ustawy o usługach płatniczych zakładają, że dostawca płatnika, otrzymując od płatnika zgłoszenie o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w terminie 3 dni roboczych od dokonania takiego zgłoszenia, zobowiązany jest podjąć określone w tym przepisie działania. Jeżeli prowadzi on rachunek płatniczy odbiorcy, pisemnie zawiadamia odbiorcę o fakcie zgłoszenia wykonania tego rodzaju transakcji, możliwości dokonania zwrotu kwoty transakcji na rachunek zwrotu dostawcy bez pobierania od odbiorcy opłat oraz numerze tego rachunku. Ponadto, dostawca obowiązany będzie pisemnie poinformować odbiorcę o dacie i skutkach upływu terminu miesięcznego, o którym mowa w art. 143b ust. 1, a więc o konsekwencjach wynikających z braku dokonania zwrotu środków, tj. o tym, że wówczas na żądanie płatnika dostawca przekaże mu dane odbiorcy niezbędne do wniesienia powództwa celem odzyskania tych środków. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_