Mikro, mali i średni przedsiębiorcy wkrótce zyskają swojego Rzecznika. Będą mogli się do niego zwrócić w przypadku napotkania jakichkolwiek barier lub utrudnień w swojej działalności gospodarczej. Będą też mogli wnioskować do Rzecznika o podjęcie przez niego stosownych działań w celu ochrony interesów przedsiębiorców.

mala-firma

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i ma aktywnie podejmować działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców. Rzecznik będzie m.in. opiniował projekty aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, występował z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, występował o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa lub o wydanie objaśnień prawnych czy informował właściwe organy o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności. Rzecznik został również wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym, takie jak możliwość żądania od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów, prawo zwrócenia się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenia skargi do sądu, a także uczestniczenia w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_