Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony? Jak wypowiedzieć umowę o pracę w 2018 roku?

kadry

W związku ze zmianami, które nastąpiły w lutym 2016 roku – umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące, a łączna liczba takich umów nie może przekroczyć trzech. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia tych limitów, następna umowa o pracę (czyli czwarta) z mocy prawa przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto w wyniku zmian, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony.

Jaki okres wypowiedzenia w 2018 roku?

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Stwierdzenie „u danego pracodawcy” oznacza cały okres zatrudnienia, niezależnie od przerw w zatrudnieniu. Do okresu zatrudnienia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (w trybie art. 231 Kp), oraz gdy nowy pracodawca staje się następcą prawnym.

Przepisy przejściowe

Nowe przepisy Kodeksu pracy weszły w życie 22 lutego 2016 r. Co w przypadku umów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji?

Dla umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. 22 lutego 2016 r. staż pracy liczony jest od dnia zmian, tj. według nowych okresów wypowiedzenia.

Przepisy przejściowe określają, że umowy, zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwające w tym dniu, w których nie dopuszczono możliwości wypowiedzenia, podlegają „starym” regulacjom.

W przypadku wypowiadania trwających w dniu 22 lutego 2016 roku umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy i w których przewidziano możliwość wypowiedzenia – zastosowanie mają nowe okresy wypowiedzenia. Oznacza to, że w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy stosowane będą okresy wypowiedzenia: 2-tygodniowe, 1-miesięczne oraz 3-miesięczne.

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez pracodawcę lub pracownika.

Mogą pojawić się wątpliwości, od której daty liczy się i kończy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenia. Zatem okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Bez znaczenia jest tutaj, czy miesiąc ma 29, 30 czy 31 dni.

Pracodawca wręczył wypowiedzenie umowy o pracę 4 października 2017 r. Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Tym samym okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1 listopada i kończy się 31 stycznia 2017 r.

Natomiast w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach, zgodnie z art. 30 ust. 21Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się w soboty. Oznacza to, że umowa o pracę rozwiąże się dopiero w sobotę po upływie 2 pełnych tygodni, niezależnie od daty złożenia przez pracownika wypowiedzenia.

Pracownik wręczył wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 4 października 2017 r. (środa) Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Zatem ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie sobota 21 października 2017 r. Podobnie jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie w poniedziałek 2 października – ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie sobota 21 październik.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy  o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

kadry