Wszystkie wpływy z działalności statutowej, obejmujące – w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.) – otrzymane, a więc wpłacone, przekazane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, w tym wpłaty składek statutowych, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, zalicza się do przychodów, a nie bezpośrednio na fundusz statutowy. Ewidencja przychodów prowadzona jest na koncie syntetycznym „Przychody z działalności statutowej”. Ewidencja analityczna do tego konta powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z poszczególnych tytułów, np. składki określone statutem, darowizny, spadki oraz inne przychody określone statutem. Do przychodów z działalności statutowej zalicza się także nadwyżkę przychodów nad kosztami, ustalaną za poprzedni rok obrotowy, ale tylko gdy w statucie i zakładowym planie kont ustalono, iż nie zwiększa ona funduszu statutowego. Przychody z działalności przenosi się na dzień bilansowy na wynik finansowy zapisem: Wn konto: „Przychody z działalności statutowej” / Ma konto: „Wynik finansowy”.

Koszty działalności stowarzyszenia, w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, to koszty realizacji zadań statutowych oraz wydatki mające charakter kosztów administracyjnych. Koszty realizacji zadań statutowych to wydatki na realizację celów określonych statutem, niemające charakteru kosztów administracyjnych, w tym także świadczenia w naturze. W zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji koszty te mogą być gromadzone na koncie syntetycznym zespołów 4 lub 5 „Koszty realizacji zadań statutowych”. Ewidencja analityczna do tego konta powinna umożliwić wyodrębnienie kosztów realizacji poszczególnych celów lub tytułów realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień bilansowy koszty te przenosi się na wynik finansowy zapisem: Wn konto: „Wynik finansowy” / Ma konto: „Koszty realizacji zadań statutowych”.

Koszty utrzymania komórek administracyjnych oraz ogólnego funkcjonowania stowarzyszenia są kosztami administracyjnymi, m.in. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty. Ewidencja tych kosztów prowadzona jest na koncie „Koszty administracyjne”, natomiast ewidencję szczegółową można prowadzić w rozbiciu na poszczególne tytuły kosztów rodzajowych. Na dzień bilansowy koszty administracyjne przenoszone są na wynik finansowy zapisem: Wn konto: „Wynik finansowy” / Ma konto: „Koszty administracyjne”.

Poza omówionymi już przychodami z działalności statutowej oraz kosztami realizacji zadań statutowych i administracyjnymi w księgach rachunkowych i wyniku finansowym stowarzyszenia, tak jak w innych jednostkach, wyodrębnia się:

  •  pozostałe koszty i przychody operacyjne – określone w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości – a więc: koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisanie należności i zobowiązań przedawnionych lub umorzonych, otrzymane lub zapłacone grzywny i odszkodowania,
  •  koszty i przychody finansowe – określone ustawą w art. 42 ust. 3 tej ustawy – wynikające z dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych, głównie ze sprzedaży udziałów, akcji, papierów wartościowych, odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki, otrzymane lub zapłacone odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie i ujemne różnice kursowe, umorzone kredyty i zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez jednostkę pożyczek,
  •  straty i zyski nadzwyczajne – określone w art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy – które ograniczają się do skutków trudnych do przewidzenia zdarzeń poza działalnością operacyjną jednostki, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem gospodarowania, głównie spowodowane siłami natury, np. powódź, rabunek z włamaniem, pożar, huragan itp.

Ewidencja analityczna do wymienionych kosztów i przychodów oraz zysków i strat powinna zapewnić ich podział według tytułów lub przyczyn wystąpienia. Również te przychody i koszty na dzień bilansowy podlegają przeksięgowaniu na wynik finansowy stowarzyszenia zapisami:

  •  Wn konto: „Pozostałe przychody operacyjne” / Ma konto: „Wynik finansowy”,
  •  Wn konto: „Przychody finansowe” / Ma konto: „Wynik finansowy”,
  •  Wn konto: „Zyski nadzwyczajne” / Ma konto: „Wynik finansowy”,
  •  Wn konto: „Wynik finansowy” / Ma konto: „Pozostałe koszty operacyjne”,
  •  Wn konto: „Wynik finansowy” / Ma konto: „Koszty finansowe”,
  •  Wn konto: „Wynik finansowy” / Ma konto: „Straty nadzwyczajne”.

(źródło: e-Podatnik.pl)

ngo