Możliwość cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem nie została wprost uregulowana w Kodeksie pracy. Jakie przepisy regulują cofnięcie oświadczenia? Kiedy odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne?

kadry

 

Zniszczenie dokumentu zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem nie stanowi sposobu na jego cofnięcie. Dla swej skuteczności cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem wymaga zgody strony, której złożono to oświadczenie.

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez pracownika lub pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.). Umowa o pracę rozwiązuje się po upływie określonego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Tryb ten ma zastosowanie zarówno do umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Możliwość cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem nie została wprost uregulowana w Kodeksie pracy. W tym przedmiocie zastosowanie mają, na podstawie odesłania zawartego w art. 300 k.p., przepisy Kodeksu cywilnego o oświadczeniach woli, w szczególności art. 61 zd. 2 k.c. Przepis ten stanowi, iż odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Oznacza to, iż strona stosunku pracy może skutecznie cofnąć złożone przez siebie oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem do momentu zapoznania się przez adresata z jego treścią.

Jednakże w praktyce są to bardzo rzadkie sytuacje. Zazwyczaj strona, która złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, decyduje się na jego cofnięcie po chwili, w której oświadczenie dotarło do adresata. W takim przypadku do skutecznego cofnięcia oświadczenia woli konieczna jest zgoda strony, której oświadczenie zostało złożone. Jak wyjaśnił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 1989 r., „wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, ale z chwilą złożenia wywiera skutek prawny dla obu stron. Cofnięcie wypowiedzenia jest zatem skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1989 r., sygn. akt II SA 1177/89).

Zgoda na cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem może zostać wyrażona w jakiejkolwiek formie. Skuteczna zatem będzie zgoda wyrażona ustnie, jak i w sposób konkludentny (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt: I PKN 55/01.) Jednakże ze względów dowodowych zaleca się, aby została ona wyrażona na piśmie. (autor: Polskie Centrum Kadrowo Płacowe; źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_