Polityka rachunkowości jest jednym z ważniejszych dokumentów organizacyjnych, który powinna posiadać każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, klub sportowy i inna organizacja NGO). Określa ona zasady księgowe przyjęte w organizacji, którymi należy się kierować podczas ewidencji operacji, rozliczaniu operacji i ujmowaniu zdarzeń na moment sporządzania sprawozdania finansowego.

ngo

Polityka rachunkowości stowarzyszenia i polityka rachunkowości fundacji powinna być przygotowana przez osobę odpowiedzialną za księgowość w ścisłej współpracy z zarząd em organizacji.

Przygotowanie dokumentacji księgowej w postaci polityki rachunkowości dla NGO jest procesem odpowiedzialnym i dość czasochłonnym. Wymaga znajomości zasad księgowości, wymusza dobrą znajomość specyfiki ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów odnoście zasad księgowych w stowarzyszeniach i fundacjach. Należy również dobrze poznać algorytmy i zasady funkcjonowania programu księgowego dla stowarzyszeń i fundacji, na którym będziemy pracować w organizacji.

Można oczywiście zlecić firmie zewnętrznej przygotowanie takiego dokumentu, ale wiąże się to zawsze z dość znaczącymi dodatkowymi kosztami.

Zasadniczo kompletny dokument polityki rachunkowości przeznaczony dla organizacji pozarządowych powinien składać się z następujących elementów:

  • wstęp, określa powołanie się na stosowane zasady księgowe i rachunkowe, w oparciu o które przygotowana będzie cała polityka;
  • określenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich składowania;
  • wskazanie informacji o okresie i roku obrachunkowym przyjętych w stowarzyszeniu i fundacji;
  • opisanie zasad i technicznych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych organizacji NGO ze wskazaniem wszystkich składowych ksiąg;
  • określenie zasad podziału kosztów i przychodów na statutowe (działalność nieodpłatna, działalność odpłatna), pozostałe i z działalności gospodarczej (jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą);
  • krótki opis i specyfikację planu kont i przeznaczenia poszczególnych kont księgowych;
  • opis momentu i sposobu przygotowywania sprawozdania finansowego i jego składników;
  • określenie w miarę szczegółowych zasad wyceny aktywów i pasywów, w tym zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • wskazanie metod i terminów dokonywania inwentaryzacji składników majątku organizacji;
  • opisanie zasad bezpieczeństwa danych, które zapewnia stosowany program księgowy dla stowarzyszeń i fundacji.

Możecie Państwo pozbyć się zupełnie kłopotu wynikającego z konieczności samodzielnego lub zleconego przygotowania polityki rachunkowości dla swojej organizacji. Firma LeftHand, która tworzy programy księgowe dla stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji NGO przygotowała dla Państwa, we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, kompleksowy dokument polityki rachunkowości, dostosowany do specyfiki programu księgowego „LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji”.

ngo