Nie tylko między podatnikami powiązanymi, jak ma to miejsce obecnie, ale między wszystkimi podatnikami, nie będzie można swobodnie – pod względem podatkowym – dokonywać rozliczeń z tytułu zaciągniętych pożyczek. Obecnie stosowane zasady cienkiej kapitalizacji dotyczące podmiotów zaangażowanych kapitałowo co najmniej w 25% w udziały (akcje) spółki – dłużnika – zostaną zastąpione i obejmą wszystkie podmioty udzielające sobie wsparcia finansowego.

mala-firma

Zgodnie z nowelizacją, która ma wejść w życie do 2019 r. nadwyżka kosztów finansowania zewnętrznego podlega odliczeniu (zaliczeniu do kosztów) w okresie rozliczeniowym, w którym koszty te zostały poniesione, jedynie do wysokości 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA). Nowelizacja obejmie wyłącznie podatników podatku CIT – w podatku PIT podatnicy będą mogli rozliczać pożyczki na dotychczasowych zasadach.

Podatnik, u którego pożyczki przekroczą limit 30% wartości EBITDA, nadwyżki nie będzie mógł rozliczać w kosztach danego roku podatkowego. Zachowa on jednak uprawnienie do przeniesienia tej nadwyżki i rozliczenia jej w kosztach w następnych, kolejno przypadających po sobie pięciu latach podatkowych. Istotne, że wprowadzony zostanie dodatkowo limit kwotowy finansowania zewnętrznego, w przypadku którego wyliczenie procentowe nie obowiązuje. Proponowane jest, by limit ten wyniósł od 2019 r. 120.000 zł (chodzi o kwotę nadwyżki płaconej przez podatnika w ramach finansowania zewnętrznego, a nie kwotę całego zadłużenia, a zatem będzie to limit płaconych w danym roku odsetek, kosztów finansowania itp.). Dodatkowe odstępstwa od reguły 30% EBITDA posiadać będą instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń oraz podmiotów składających skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie zmianie ulegnie zakres czynności, jakie uznawane będą za finansowanie zewnętrzne, podlegające powyższemu limitowaniu. Będzie on bardzo szeroki i obejmie nie tylko odsetki od pożyczek w potocznym tego słowa znaczeniu – za finansowanie zewnętrzne uznać będzie trzeba wszystkie wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomicznie równoważne odsetkom i wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem finansowania, zgodnie z definicją w prawie krajowym, w tym – choć nie tylko – płatności w ramach pożyczek partycypacyjnych, odsetki kalkulacyjne z tytułu takich instrumentów jak obligacje zamienne i obligacje zerokuponowe, kwoty w ramach alternatywnych uzgodnień dotyczących finansowania, takich jak finansowanie typu islamskiego, element odsetkowy finansowania w przypadku płatności z tytułu leasingu finansowego, odsetki skapitalizowane ujęte w wartości bilansowej danego składnika aktywów, lub amortyzacja skapitalizowanych odsetek, kwoty określane przez odniesienie do zwrotu z finansowania w ramach zasad dotyczących ustalania cen transferowych, w stosownych przypadkach, kwoty odsetek nominalnych w ramach instrumentów pochodnych lub uzgodnień dotyczących zabezpieczenia związanych z finansowaniem zewnętrznym, z którego korzysta dany podmiot, określone zyski i straty z tytułu różnic kursowych wynikające z zaciągniętych pożyczek i instrumentów związanych z pozyskiwaniem finansowania, opłaty gwarancyjne związane z uzgodnieniami dotyczącymi finansowania, opłaty związane z uzgodnieniami i podobne koszty związane z zaciąganiem pożyczek. (źródło: VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_