Koszty z operacji kapitałowych spółek nie będą już kosztem w ich działalności operacyjnej

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika zakłada nowelizacja przepisów o podatku CIT planowana na 2018 r.

mala-firma

Metodą optymalizacji kosztów jednostki jest sztuczne kreowanie straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z użyciem posiadanego majątku i obniżanie o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w następstwie prowadzenia podstawowej działalności (działalności operacyjnej). Taka sytuacja miała do tej pory miejsce w przypadku dokonywania nabycia udziałów i akcji.

W 2018 r. przyjmuje się rozwiązanie polegające na rozgraniczeniu przychodów kapitałowych od pozostałej działalności operacyjnej jednostki. W efekcie nowelizacji ustawy o CIT:

  • Jeżeli podatnik – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – osiągać będzie w roku podatkowym zarówno dochody z „zysków kapitałowych”, jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (19% stawką podatku) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł.
  • Jeżeli podatnik – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Za przychody uzyskane z zysków kapitałowych (dla których dochód będzie obliczany osobno jeśli tylko z pozostałej działalności operacyjnej podatnik wykaże stratę) uważać się będzie:

  1. dywidendy, oraz nadwyżki bilansowe w spółdzielniach, inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oaz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania – w tym z działań restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału;
  2. pozostałe przychody z posiadanego udziału lub akcji w osobie prawnej lub spółce komandytowo – akcyjnej lub spółce niemającej osobowości prawnej,
  3. przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub ww. spółki – wkładu niepieniężnego, 4) przychody ze zbycia wierzytelności, jak również przychody z praw majątkowych, z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym z ich najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również przychody z ich zbycia. (źródło: VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_