Ministerstwo Finansów ostrzega przed skutkami nieterminowego regulowania należności lub niepłacenia należności w zakresie odliczonego VAT. MF przypomina o korygowaniu podatku naliczonego w takich sytuacjach.

mala-firma

Przypominamy, że przepisy ustawy o VAT (art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016, poz.710 z późn. zm.-  zwana dalej ustawą o VAT) zawierają regulacje dotyczące rozliczeń podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

W sytuacji nieuregulowania należności, która wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) powinien skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług, przez złożenie korekty deklaracji VAT.

Konsekwencje niewywiązywania się z terminowego regulowania płatności

Organy podatkowe na bieżąco (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych) badają realizację obowiązku, który wynika z tych regulacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego a w konsekwencji: 1) zobowiązania podatkowego, 2) kwoty do zwrotu, 3) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak również ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur art. 112b ust. 1-3 ustawy o VAT.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku uregulowania należności lub jej części po dokonaniu korekty, podatnik ma możliwość ponownego skorygowania deklaracji i zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano (art. 89b ust. 4 ustawy o VAT). (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_