Jednym z ważniejszych zagadnień związaniem z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji jest realizowanie określonych w statucie zadań i projektów. Odrębnym tematem jest oczywiście poszukiwanie źródeł finansowania na projekty statutowe. Załóżmy jednak, że rozpisaliście państwo projekt i zdobyliście środki finansowe. To dopiero początek.

ngo

Od strony organizacyjnej realizacja wielu zadań statutowych lub wielu projektów w stowarzyszeniu/fundacji składa się z kilku elementów: odpowiednie ewidencjonowanie kosztów i przychodów związanych z projektami, ich rozliczanie i dostarczania danych sprawozdawczych.

Wybierając program księgowy dla stowarzyszeń i fundacji należy upewnić się jakie ułatwienia w tym zakresie on oferuje. Koniecznie powinien umożliwić definiowanie nowych typów dokumentów (operacji gospodarczych) oraz nowych archiwów (dzienników, rejestrów operacji) tak, aby możliwe było łatwe wyodrębnienie i przypisanie konkretnego dokumentu do wybranego projekt lub zadania statutowego. Ponadto plan kont dla stowarzyszeń i fundacji w wybranym programie księgowym dla NGO powinien dawać możliwość zdefiniowania odpowiedniej hierarchii kosztów i przychodów statutowych z podziałem na realizowane projekty oraz z ewentualnym dodatkowym szczegółowym podziałem na kategorie kosztów i przychodów w projekcie.

W zależności od polityki rachunkowości w zakresie kosztów albo przyjmiemy księgowanie na kontach 4 i 5, gdzie konta grupy 5 będą opisem rodzajów realizowanych projektów, albo też uprościmy księgowość stowarzyszenia i fundacji jedynie do kont grupy 4 lub grupy 5, gdzie kontami analitycznymi będą konta opisujące realizowane projekty. Biorąc pod uwagę czasochłonność i możliwość popełnienia błędów księgowych zachęcam Państwa upraszczania modelu kosztowego w Państwa organizacjach poprzez używanie tylko kont 4 lub tylko kont 5 bez księgowania równoległego.

Na wszystkie w/w potrzeby odpowiada program LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji. Pozwala on na dowolne i elastyczne definiowanie nowych typów dokumentów i archiwów (segregatorów), pozwalając tym samym na wyodrębnienie dokumentów z podziałem na projekty oraz ich późniejsze łatwe wyszukiwanie. Plan kont programu księgowego dla stowarzyszeń firmy LeftHand od razu po zainstalowaniu ma odpowiednią budowę z wyodrębnieniem podziału na realizowane projekty i zadania statutowe – możemy go oczywiście dowolnie zmodyfikować pod swoje potrzeby. Dodatkowo w programie LeftHand wzięto pod uwagę ostatnie zalecenia Ministerstwa Finansów odnośnie upraszczania księgowości w organizacjach pozarządowych – przyjęto ewidencję główną kosztów na zespole 4 z możliwością dodania na żądanie użytkownika zespołu 5.

Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną w celu porozmawiania o szczegółach zasad rozliczania projektów i zadań statutowych w Państwa stowarzyszeniu czy fundacji na programie LeftHand.

ngo