Jednorazowy odpis podatkowy wzrośnie z 3500 zł do 5000 zł

Od 2018 r. zmianie ulegnie wartość jednorazowego odpisu w koszty nabywanych składników majątku. Obecnie amortyzacja w czasie obowiązkowa stawała się w przypadku nabycia składników majątku o wartości powyżej 3500 zł, które wykorzystywane mają być ponad rok. Od 2018 r. składniki majątku o wartości do 5000 zł nie będą musiały być amortyzowane i będzie je można, jako wyposażenie, zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych.

mala-firma

Obecnie obowiązujący limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego, elementu wyposażenia przedsiębiorstwa lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosi 3.500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Zmiana, jaka pozwoli zaliczać bezpośrednio w koszty wydatki o wartości do 5.000 zł ma charakter wyrównujący wskaźnik do poziomu działającej inflacji, a jednocześnie ma za zadanie zachęcić przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków Inwestycyjnych. Ma oddziaływać przede wszystkim na mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa.

Zmiana limitu wpłynie na nowy kształt przepisów ustawy o podatku PIT i CIT. Zgodnie z nowymi zasadami:

  • Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 5000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania,
  • Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 5.000 zł i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok – podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął dokonać odpowiedniej ich klasyfikacji oraz zapłacić odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconego z tego tytułu podatku,
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 5000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 5000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w czasie albo dokonać amortyzacji jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym,
  • Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 5000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 5000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji,
  • Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy określaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 5000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, podwyższona kwota 5000 zł stosowana dla celów amortyzacji będzie dotyczyć składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Wcześniej przyjęte do używania (lub ujawnione) składniki majątku należy amortyzować na dotychczasowych zasadach. (źródło: VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_