Zasady ustalania właściwości urzędów skarbowych do celów rozliczeń VAT zasadniczo określa art. 17 Ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że jeśli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, to właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 Ordynacji podatkowej.

mala-firma

Ponieważ obecnie ustawa o VAT określa zasady ustalania właściwości urzędu skarbowego dla rozliczeń VAT, tylko gdy podatnik nie ma w Polsce siedziby ani miejsca zamieszkania, więc w przypadku polskiej spółki o właściwości urzędu będzie decydował adres jej siedziby.

Gdy w trakcie okresu rozliczeniowego dochodzi do zmiany właściwości urzędu, zasady postępowania określa rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Z przepisów tych wynika, że:

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu.

Oznacza to, że w przypadku gdy w trakcie miesiąca lub kwartału zmieni się właściwość urzędu, deklarację za ten okres należy złożyć już do nowego urzędu skarbowego.

W przypadku spółek istnieje jeszcze jeden warunek – nowy adres musi być ujawniony w rejestrze KRS. Dlatego warunkiem zastosowania przedstawionej zasady jest ujawnienie nowego adresu w KRS do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. Czyli de facto o tym od kiedy składamy deklaracje VAT-7 do nowego urzędu decyduje moment ujawnienia nowych danych w KRS.

Zmiana siedziby, która powoduje zmianę właściwości urzędu, wymaga złożenia aktualizacji VAT-R. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy