Wykonywanie na podstawie zlecenia przez pracownika podczas urlopu wypoczynkowego innej pracy niż przewidziana w umowie o pracę jest możliwe. Za obejście przepisów grożą wysokie kary.

kadry

 

Wykonywanie na podstawie zlecenia przez pracownika podczas urlopu wypoczynkowego innej pracy niż przewidziana w umowie o pracę jest możliwe. Należy jednak liczyć się z tym, że w takiej sytuacji cel urlopu, czyli wypoczynek pracownika, nie będzie osiągnięty.

Wykonywanie pracy podczas urlopu wypoczynkowego nawet na podstawie odrębnej umowy zlecenia jest ryzykowne. Jeżeli praca byłaby wykonywana na rzecz obecnego pracodawcy, to wprost może zostać to uznane za obejście przepisów nakazujących udzielenie pracownikowi urlopu. To z kolei może grozić karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks pracy).

Poza tym ważny jest rodzaj wykonywanych czynności. W przypadku gdyby uznać, że praca na podstawie umowy zlecenia jest pracą tożsamą z tą wynikającą ze stosunku pracy – wówczas oprócz zakwestionowania pracy w czasie urlopu wypoczynkowego pojawi się zapewne pytanie, czy taka umowa zlecenie w ogóle mogła zostać zawarta. Przykładowo, Sąd Najwyższy w uchwale z 12 kwietnia 1994 r. (I PZP 13/94, OSNP 1994/3/39) uznał, że umowa zlecenia zawarta przez zakład pracy z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach – za ustalonym w niej wynagrodzeniem – pracy tego samego rodzaju co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą umowę o pracę.

Można rozważyć zawarcie umowy zlecenia w czasie urlopu wypoczynkowego przewidującej wykonywanie innej pracy niż ta objęta umową o pracę. Takie rozwiązanie nie jest co do zasady zabronione, niemniej jednak, jeżeli praca miałaby być wykonywana na terenie zakładu pracy lub nawet poza nim, ale w ciągłym kontakcie pracownika będącego na urlopie z pracodawcą, to cel urlopu nie byłby spełniony. Dlatego takiego rozwiązania nie można rekomendować. (autor: Serwis PP; źródło: INFOR.pl)

kadry

Reklamy