Przesyłanie szeregu deklaracji i podań drogą elektroniczną będzie możliwe bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego – takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Podpis kwalifikowany nie będzie potrzebny m.in. przy składaniu niektórych deklaracji VAT.

mala-firma

Nowe rozporządzenie

Zmiany zakłada projekt rozporządzenia z dnia 25 maja 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3b § 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  Obecnie zakres spraw dotyczących sposobu przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z późn. zm.).

Jak zaznaczył ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w związku z potrzebą dalszego upowszechniania składania deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego konieczne stało się wprowadzenie znaczących zmian w stosunku do obowiązującego obecnie stanu prawnego. Ze względu na zakres tych zmian zrezygnowano z opracowywania projektu rozporządzenia nowelizującego dotychczasowy akt prawny, na rzecz nowego rozporządzenia, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości i spójności regulacji.

Z powodu bezpośredniego obowiązywania w polskim systemie prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., str. 73), ustawodawca w nowym rozporządzeniu odstępuje od regulowania sposobu opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określanego w załączniku do dotychczasowego rozporządzenia.

E-deklaracje bez podpisu kwalifikowanego

Nowe rozporządzenie umożliwi przesyłanie szeregu deklaracji i podań bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego, w tym:

– deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M),

– deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

– deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11),

– skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12),

– informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23),

– informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26),

– wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,

– informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo  (GHD-1),

– zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),

– zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z),

– informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1).

Dodatkowo, zgłoszenia AKC-R i AKC-Z oraz informacja GHD-1 będą mogły był opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego. Z kolei w odniesieniu do deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12 oraz informacji VAT-23, VAT-26 i IGH-1 zastosowanie znajdzie inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.

Przy czym nowy wzór informacji IGH-1 oraz możliwość jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do informacji przesyłanych za okresy kwartalne począwszy od II kwartału 2017 r.

Natomiast w przypadku wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol będzie możliwe stosowanie obu wskazanych wyżej podpisów elektronicznych.

Przepisy przejściowe

W projektowanym rozporządzeniu sformułowano przepis przejściowy, w którym określono zasady intertemporalne odnoszące się do możliwości przesyłania – bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego – nowo dodanych deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11  i VAT-12 oraz informacji IGH-1 i GHD-1. Dla poszczególnych deklaracji (informacji) przyjęto różne rozwiązania w zależności od możliwości technicznych systemu informatycznego.

W przypadku deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 przesyłanie korekt za niektóre wcześniejsze okresy (sprzed wejścia w życie rozporządzenia) nie będzie wymagało stosowania podpisu kwalifikowanego. Regulacja przejściowa nie jest konieczna w przypadku informacji VAT-23 i VAT-26, które nie są składane za okresy rozliczeniowe. Informacje te będą mogły być opatrywane podpisem elektronicznym, od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji IGH-1, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy