Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący wprowadzenie codziennego obowiązku przesyłania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formacie elektronicznym (plik JPK_WB). Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 września 2017 roku.

mala-firma

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu twierdzi, że ta nowelizacja jest potrzebna do realizacji celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Przesyłanie plików JPK_WB ma mieć charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku.

Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych jest modyfikacją koncepcji JPK_WB na żądanie.

Podatnicy, których ma dotyczyć nowy obowiązek przesyłania wyciągów z rachunków bankowych:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej
z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Zatem obowiązek ten dotyczyć będzie:
1) dużych przedsiębiorców,
2) średnich przedsiębiorców,
3) małych przedsiębiorców.

Jak szacuje Ministerstwo Finansów obowiązek obejmie łącznie ok. 80.000 przedsiębiorców.

W projekcie ustawy proponuje się, by obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

 1. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.;
 2. bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy przewiduje, aby wyciąg bankowy zawierał:

1) dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);

2) numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;

3) datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;

4) kwotę i walutę;

5) tytuł i opis zlecenia płatniczego;

6) saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;

7) informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Ponadto projekt ustawy przewiduje, iż wyciągi z rachunków bankowych są przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się, aby bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowa – kredytowa, przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa upoważniona byłaby przetwarzać dane z wyciągów z rachunków bankowych, w tym dane stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

W projekcie ustawy zaproponowano również zmianę brzmienia art. 181 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe działanie ma na celu wyeliminowanie wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Dodatkowo w ustawie zaproponowano zmianę brzmienia art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o:

 1. niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 2. braku ujęcia przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 1. braku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Wprowadzenie ww. przepisu ma celu stworzenie mechanizmu ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów poprzez:

  1. ich ostrzeganie w przypadku „podejrzanych” transakcji,
  2. zawiadamiania elektronicznie podatników o stwierdzonych nieprawidłowościach.

MF sugeruje, że nowelizacja przyniesie następujące korzyści dla podatników:

 1. Szybką identyfikację nieuczciwych kontrahentów.
 2. Ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów poprzez wprowadzenie mechanizmów:
  1. szybkiego ostrzegania w przypadku „podejrzanych” transakcji,
  2. zawiadamiania elektronicznie podatników o stwierdzonych nieprawidłowościach.
 3. Ograniczenie kontroli podatkowych tylko i wyłączenie do podatników, u których zidentyfikowano nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami.
 4. Skrócenie czasy weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów (szybsze uzyskiwanie zwrotów).
 5. Zwolnienie podatników z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w przypadku chęci uzyskania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie.
 6. Zmniejszenie liczby kontroli podatkowych oraz kontroli celno – skarbowych.
 7. Eliminację z rynku nieuczciwej konkurencji cenowej bazującej na oszustwach podatkowych.

Korzyści dla budżetu państwa:

 1. Zwiększenie wpływów podatkowych na skutek minimalizacji luki podatkowej.
 2. Możliwość szybszego wykrywania potencjalnych nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym.
 3. Istotne skrócenie czas kontroli podatkowych, celno – skarbowych oraz czynności sprawdzających.
 4. Ograniczenie oszustw i nadużyć występujących przede wszystkim w podatku
  od towarów i usług – identyfikacja „szybkich płatności”, które wskazują na wysokie ryzyko oszustw w zakresie podatku od towarów i usług.
 5. Zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych.

Proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_