1.1. Dla kogo niższa stawka?

Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy mogą opłacać CIT przy zastosowaniu obniżonej stawki w wysokości 15% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop). Stawkę tę mogą stosować podatnicy CIT, którzy:

a) mają status małego podatnika,

b) rozpoczynają działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Przypominamy, że w 2017 r. status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (1.200.000 euro x 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

15% stawki podatku nie mogą stosować podatnicy, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 updop, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

biura

Wymienione podmioty nie mogą stosować 15% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (art. 19 ust. 1a updop).

Ponadto 15% stawki CIT nie stosuje się do opodatkowania dochodów podatkowych grup kapitałowych (art. 19 ust. 1b updop).

1.2. Czy warto się przekształcić?

Jak wspomnieliśmy w pkt 1.1 niniejszego opracowania, ustawodawca wprowadził regulacje, które mają ograniczać korzyści podmiotów przekształconych w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. W pierwszych latach po przekształceniu, tj. w roku podatkowym, w którym przekształcone podmioty rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, mają obowiązek stosować 19% stawkę CIT. Niemniej jednak niektórzy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna są zainteresowani skorzystaniem z 15% stawki podatku. Stawiają więc pytanie: czy warto przekształcić się w podatnika CIT, który może skorzystać z niższej stawki podatku dochodowego? By odpowiedzieć na to pytanie, porównamy obciążenia podatkowe wspólników spółki jawnej i wspólników spółki z o.o. opodatkowanej 15% stawką CIT.

Opodatkowanie wspólnika spółki jawnej

Stosownie do art. 8 ust. 1 updof, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Na podstawie natomiast art. 8 ust. 2 updof, zasady wyrażone w art. 8 ust. 1 updof stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Wspólnik spółki osobowej na bieżąco opodatkowuje dochód osiągnięty z działalności prowadzonej w jej ramach. Osoba fizyczna rozliczająca się na zasadach określonych przepisami ustawy o PIT może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej (stosując stawkę podatku 18% lub 32%, w zależności od wysokości dochodu) lub stawką liniową (19%).

Przykład 1Spółkę jawną tworzy dwoje wspólników. Zgodnie z umową spółki poszczególnym wspólnikom przysługuje następujący udział w zysku:

  • pani Katarzynie – 55%,
  • panu Krzysztofowi – 45%.

Załóżmy, że z ewidencji księgowej tej spółki będzie wynikać, że w 2017 r. wspólnicy łącznie uzyskali przychody w kwocie 5.000.000 zł oraz ponieśli koszty uzyskania przychodów w wysokości 4.000.000 zł.

Obliczenie podatku od dochodu osiągniętego przez poszczególnych wspólników z tytułu udziału w spółce jawnej:

pani Katarzyna
przychody (5.000.000 zł x 55%) 2.750.000 zł,
koszty uzyskania przychodów (4.000.000 zł x 55%) 2.200.000 zł,
dochód (2.750.000 zł – 2.200.000 zł) 550.000 zł,
podatek dochodowy za 2017 r. obliczony według:
skali podatkowej wynosi po zaokrągleniu do pełnych złotych
[15.395,04 zł + 32% x (550.000 zł – 85.528 zł)] 
164.026 zł,
stawki liniowej wynosi (550.000 zł x 19%)  104.500 zł,
pan Krzysztof
przychody (5.000.000 zł x 45%)  2.250.000 zł,
koszty uzyskania przychodów (4.000.000 zł x 45%)  1.800.000 zł,
dochód (2.250.000 zł – 1.800.000 zł)  450.000 zł,
podatek dochodowy za 2017 r. obliczony według:
skali podatkowej wynosi po zaokrągleniu do pełnych złotych
[15.395,04 zł + 32% x (450.000 zł – 85.528 zł)] 
132.026 zł,
stawki liniowej wynosi (450.000 zł x 19%)  85.500 zł.

Uwaga: W przykładzie pominięto odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składki zdrowotnej.

Obciążenia podatkowe wspólnika spółki z o.o.

Dochód spółki kapitałowej jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19% lub 15%. Natomiast udziałowca spółki z o.o. obciąża podatek od dywidendy w wysokości 19%. Tak więc uzyskany dochód spółki jest niejako podwójnie opodatkowany.

Przykład 2W spółce z o.o. jest dwoje wspólników. Pani Małgorzata ma 55% udziałów, a pan Maciej 45% udziałów.

Załóżmy, że w roku podatkowym, który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., spółka osiągnie 5.000.000 zł przychodów i poniesie koszty w kwocie 4.000.000 zł. Dochód do opodatkowania wyniesie 1.000.000 zł.

Spółka spełnia kryteria małego podatnika, więc jej dochód podlega opodatkowaniu według 15% stawki CIT. Podatek ten za rok podatkowy wyniesie 150.000 zł (1.000.000 zł x 15%).

Na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 850.000 zł (1.000.000 zł – 150.000 zł). Z tego tytułu pani Małgorzata uzyska przychód w wysokości 467.500 zł (850.000 zł x 55%), a pan Maciej w wysokości 382.500 zł (850.000 zł x 45%).

Obliczenie obciążenia podatkowego wspólników spółki z o.o.:

pani Małgorzata
podatek od dywidendy, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(467.500 zł x 19%) 
88.825 zł,
całkowite obciążenie podatkowe po zaokrągleniu
do pełnych złotych (150.000 zł x 55% + 88.825 zł) 
171.325 zł,
pan Maciej
podatek od dywidendy, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(382.500 zł x 19%) 
72.675 zł,
całkowite obciążenie podatkowe po zaokrągleniu
do pełnych złotych (150.000 zł x 45% + 72.675 zł) 
140.175 zł.

Z porównania obciążeń podatkowych wspólników spółki jawnej, o których mowa w przykładzie 1 i wspólników spółki z o.o. z przykładu 2 widać, że opodatkowanie w spółce z o.o., pomimo zastosowania obniżonej do 15% stawki CIT jest nadal mniej korzystne niż obciążenie podatkowe wspólników działających w formie spółki jawnej. Jednak taka uproszczona analiza finansowa nie powinna być jedyną przesłanką uwzględnianą przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu w spółkę kapitałową.

Podstawową zaletą spółek kapitałowych jest ochrona osobistego majątku wspólników. Za zobowiązania spółki z o.o. mogą ponieść odpowiedzialność członkowie jej zarządu (w zarządzie mogą być także wspólnicy spółki), jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Natomiast w każdej ze spółek osobowych zasady odpowiedzialności są odmiennie uregulowane. Najszerszą odpowiedzialność za długi spółki ponoszą wspólnicy spółki cywilnej, następnie spółki jawnej.

Warto też pamiętać, że w spółce kapitałowej do kosztów uzyskania przychodów, co do zasady, można zaliczyć wynagrodzenie za pełnienie funkcji w jej organach, czy za pracę wykonywaną na podstawie stosownej umowy przez udziałowców lub członków ich rodzin. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podatnika (wspólnika spółki) podlegają:

  • wartość własnej pracy tego podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
  • wartość własnej pracy małżonków i małoletnich dzieci pozostałych wspólników.

Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 10 updof.

1.3. Zasady ustalania przychodu ze sprzedaży w celu stosowania obniżonej stawki CIT – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Do ustalenia statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS.

Spółka z o.o. (zwana dalej spółką) prowadzi własną samodzielną działalność gospodarczą i jest również komandytariuszem w spółce komandytowej. Analizując przepisy regulujące stosowanie 15% stawki CIT, uznała, że stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a updop konieczne jest ustalenie, czy spółce można przypisać status małego podatnika na podstawie art. 4a pkt 10 updop. W myśl tego przepisu mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Według spółki sformułowanie „podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro”, oznacza, że do ustalenia statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę jedynie wartość sprzedaży zrealizowanej przez samego podatnika, nie uwzględniając sprzedaży generowanej przez inne podmioty, w których ten podatnik ma udziały (spółki osobowe lub kapitałowe). W przypadku spółki oznacza to, że w celu ustalenia statusu spółki jako małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez nią, natomiast wysokość przychodów ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, której jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki jako nieprawidłowe. Podkreślił, że dochody spółek osobowych (w tym m.in. spółek komandytowych), przypisuje się wspólnikom tych spółek proporcjonalnie do posiadanych w nich udziałów. Spółki te są transparentne podatkowo, co oznacza, że wypracowany przez nie zysk nie jest bezpośrednio opodatkowany podatkiem dochodowym na poziomie spółek. Podatnikami podatku dochodowego są odrębnie wszyscy wspólnicy, a opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany przez każdego ze wspólników z osobna. Zatem, dochody osoby prawnej (np. spółki z o.o.) z udziałów w spółce komandytowej pochodzą ze sprzedaży prowadzonej przez spółkę komandytową, która podatkowo jednak zaliczana jest do działalności gospodarczej spółki z o.o. (art. 5 ust. 3 updop).

Ustosunkowując się bezpośrednio do sytuacji opisanej przez podatnika, organ podatkowy stwierdził, że spółka jest podatnikiem zarówno w odniesieniu do wypracowanego przez siebie dochodu (opodatkowanie na poziomie samej spółki), jak i w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów (opodatkowanie na poziomie wspólników spółki komandytowej). W efekcie w celu ustalenia statusu podatnika (tu: spółki), należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą spółkę, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem. (źródło: GOFIN.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy