Od 1 czerwca 2017 r. zmienią się zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu urlopowego dla pracownika tymczasowego. Zmiany wprowadza ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

kadry

W wyniku zmian wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla pracownika tymczasowego należy ustalać zasadniczo ze składników wypłaconych w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzielono takiemu pracownikowi czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu. Okres ten należy rozumieć jako kolejnych 90 dni przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który będzie trwał od 1 czerwca 2017 r. należy ustalać, stosując nowe przepisy.

Po zmianie przepisów ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu wypoczynkowego będzie odpowiadał 8 godzinom dla pracownika zatrudnionego na pełny etat lub proporcjonalnie do tego wymiaru – dla pracownika zatrudnionego w niższym wymiarze. Ustala się go, sumując kwoty wypłaconych wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy (90 kolejnych dni) poprzedzających miesiąc, w którym pracownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

biura

Reklamy