Od 1 czerwca 2017 r. skargi na podatkowe interpretacje indywidualne płatnicy będą mogli kierować bezpośrednio do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wzywania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa (zmiany z urzędu interpretacji wydanej przez ten organ). Zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

mala-ksiegowosc

Do 31 maja 2017 r. w przypadku aktów, dla których ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w postaci zażalenia, odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i nie stanowi inaczej, przed wniesieniem skargi do sądu na ten akt podmiot musi wezwać na piśmie właściwy organ, który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Regulacja ta dotyczy m.in. interpretacji indywidualnych.

Od 1 czerwca 2017 r. wskazany przepis ustawy zostanie uchylony. Oznacza to, że od tego dnia skargi na interpretacje indywidualne będą mogły być kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wezwania wydających je organów (np.  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka województwa) do usunięcia naruszenia prawa (zmiany przez urząd wydanej interpretacji).

Do tej zmiany dostosowano przepisy Ordynacji podatkowej, które obecnie pozwalają Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej (jak również – ze względu na odpowiednie stosowanie przewidziane w art. 14j § 3 Ordynacji podatkowej – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście albo marszałkowi województwa) z urzędu zmienić interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Od 1 czerwca 2017 r. etap ten – ze względu na wskazaną zmianę – przestanie istnieć. Od tego dnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (a także wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa) będzie uprawniony zmienić z urzędu interpretację indywidualną, ale tylko w wyniku uwzględnienia skargi wniesionej przez zainteresowany podmiot do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (autor: Tomasz Krywan; źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy