Rząd planuje skrócić termin przedawnienia roszczeń niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niebędących roszczeniami o świadczenia okresowe – z 10 do 6 lat. Również z 10 do 6 lat ma być skrócony termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego oraz stwierdzonych ugodą.

mala-ksiegowosc

Zmiany te zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, który został przygotowany przez Zespół do opracowania projektu zmian przepisów regulujących przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych. Zespół ten został powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 16 września 2016 r.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie do Kodeksu cywilnego rozwiązań przewidujących:
– skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niebędących roszczeniami o świadczenia okresowe – z 10 do 6 lat;
– skrócenie terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego oraz stwierdzonych ugodą – z 10 do 6 lat.

Proponuje się jednocześnie wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ustalenie zakończenia biegu przedawnienia.

W projekcie ustawy proponuje się zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

W ustawie o prawach konsumenta proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym ustawowym skutkiem upływu terminu przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom będzie ich niezaskarżalność, tzn. niemożliwość skutecznego domagania się ich zaspokojenia.

Jak informują autorzy projektu, potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wiąże się z dążeniem do zwiększenia stabilności i pewności stosunków społecznych, co leży nie tylko w interesie stron tych stosunków, ale także osób trzecich, kształtujących swoje stosunki prawne w oparciu o długotrwały stan faktyczny. Celów tych w dostatecznym stopniu nie realizują obowiązujące obecnie rozwiązania przewidujące długi, 10-letni ogólny termin przedawnienia roszczeń, jak również długi, 10-letni termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem lub ugodą.

Zachodzi również potrzeba zaostrzenia reżimu przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów poprzez związanie z upływem terminu przedawnienia – z mocy samego prawa – skutku w postaci niemożliwości skutecznego zaspokojenia roszczenia.

Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia potrzeba zapewnienia konsumentowi, jako słabszej stronie stosunku prawnego, niezbędnej ochrony. Rozwiązanie takie będzie miało też charakter dyscyplinujący uprawnionego – potencjalne zagrożenie skutkami przedawnienia już z mocy samej ustawy, a nie w wyniku podniesienia zarzutu, zmobilizuje  przedsiębiorcę, aby wykonał swoje prawo podmiotowe, poprzez realizację przysługującego mu roszczenia, w określonym terminie, doprowadzając w ten sposób do zgodności stanu faktycznego z obowiązującym prawem.  Czasowe ograniczenie możliwości dochodzenia przez przedsiębiorcę obowiązku świadczenia nie powinno być także uzależnione wyłącznie od woli konsumenta, będącego słabszą stroną stosunku prawnego i nie zawsze świadomego możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia.

Jednocześnie, w związku z umożliwieniem komornikowi dokonywania zajęć rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, zachodzi potrzeba wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązań, które umożliwiłyby dłużnikowi podjęcie w tych przypadkach obrony przed egzekucją, ale jednocześnie też uniemożliwiły mu uchylenie się od egzekucji poprzez rozporządzenie środkami zgromadzonymi na zajętym rachunku. (autor: Kancelaria Prezesa rady Ministrów; źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy