Czy ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki pomocnicze, wśród których są jednostki posiadające i nie posiadające osobowości prawnej, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym poinformuje, że posiada takie jednostki i ujawnić odpowiednie informacje finansowe dotyczące tych jednostek?

ngo

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), jej przepisy stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób prawnych (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego). Stowarzyszenie, jak stanowi norma art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zostaje objęte obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy każdej jednostki posiadającej osobowość prawną, a więc także tych oddziałów stowarzyszenia, które, utworzone zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach jako terenowe jednostki organizacyjne, w oparciu o postanowienia art. 17 ust. 1a tej ustawy, uzyskują osobowość prawną. Oddziały takie, które uzyskały osobowość prawną, z punktu widzenia zasad rachunkowości, traktowane są jako odrębne jednostki prowadzące księgi rachunkowe oraz sporządzające sprawozdania finansowe.

Natomiast łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sporządza jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Łączne sprawozdanie jest sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń przewidzianych w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Norma tego przepisu dotyczy oddziałów sporządzających własne sprawozdania finansowe (będących na tzw. pełnym rozrachunku gospodarczym), ale nie posiadających osobowości prawnej.

W związku z powyższym stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki organizacyjne sporządza łączne sprawozdanie finansowe według zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości, włączając do tego sprawozdania sprawozdania finansowe terenowych jednostek organizacyjnych (oddziałów) nie posiadających osobowości prawnej. Te oddziały stowarzyszenia, które posiadają osobowość prawną, z punktu widzenia prawa bilansowego, traktowane są jako odrębne jednostki i ich sprawozdania nie podlegają włączeniu do sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ustawy o rachunkowości.

Zarówno łączne sprawozdanie finansowe stowarzyszenia jak i sprawozdanie finansowe jednostek posiadających osobowość prawną (oddziałów stowarzyszenia), podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z regulacjami określonymi w art. 64 ustawy o rachunkowości. (źródło: podatki.biz)

ngo

Reklamy