Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na okres roku składkowego, który trwa od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Część płatników ma obowiązek ustalić ją samodzielnie, zaś dla pozostałych składkę ustali ZUS.

mala-firma

O nowej wysokości stopy procentowej składki wypadkowej ZUS powinien zawiadomić płatników do 20 kwietnia danego roku.

Dla wielu płatników samodzielnie ustalających wysokość obowiązującej ich stopy procentowej składki, którzy nie zmieniali rodzaju prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wysokość tej stopy na nowy rok składkowy nie ulegnie zmianie, co dotyczy też płatników opłacających ją w mijającym roku składkowym w zryczałtowanej wysokości 1,80%. W nowym roku składkowym nadal bowiem będzie obowiązywał ten sam załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, określający wartości tej stopy dla poszczególnych grup działalności ustalanych na podstawie rodzaju działalności według PKD.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, nadal wynosi 1,80%.

Obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Lp. Grupy działalności Kod PKD Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 11 3,06
3 Rybactwo A-03 7 2,00
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 13 3,60
6 Górnictwo rud metali B-07 12 3,33
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 8 2,26
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 9 2,53
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
10 Produkcja napojów C-11 6 1,73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C-16 8 2,26
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1,73
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 4 1,20
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 6 1,73
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
23 Produkcja metali C-24 10 2,80
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1,73
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 7 2,00
30 Produkcja mebli C-31 6 1,73
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 6 1,73
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 5 1,47
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 6 1,73
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 4 1,20
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5 1,47
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 7 2,00
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 5 1,47
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20
45 Transport wodny H-50 6 1,73
46 Transport lotniczy H-51 3 0,93
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 5 1,47
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 1 0,40
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0,93

Ustaloną na dany rok składkowy wysokość stopy procentowej składki płatnik musi stosować do obliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe za wszystkich ubezpieczonych, którzy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na ich tytuł do ubezpieczeń.

Kto ustali wysokość składki

Część płatników nie musi samodzielnie ustalać obowiązującej ich wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Chodzi o płatników, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe, tj. za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Tacy płatnicy w terminie do 20 kwietnia br. zostaną pisemnie powiadomieni przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której będą musieli opłacać tę składkę w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. (art. 28 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dalej ustawa wypadkowa). Płatnicy, którzy nie otrzymają z ZUS takiego zawiadomienia do 30 kwietnia, powinni zwrócić się do właściwej, ze względu na swoją siedzibę, jednostki organizacyjnej ZUS o podanie wysokości obowiązującej ich stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

Pozostali płatnicy, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA za 3 ostatnie lata, muszą samodzielnie ustalić wysokość obowiązującej ich stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Sposób, w jaki muszą ustalić stopę procentową składki, zależy od tego, czy:

● podlegają/nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,
● zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2016 r. średnio miesięcznie do 9 ubezpieczonych czy więcej.

Kiedy wysokość składki ustala ZUS

Podstawą do ustalenia przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ściślej – kategorii ryzyka, na podstawie której jest ustalana właściwa stopa procentowa tej składki) są dane wykazane w przekazanych przez płatnika informacjach ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe poprzedzające dany rok składkowy. W informacji tej składanej co roku do 31 stycznia za rok poprzedni płatnicy przekazują dane o:

● liczbie ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego za rok, za który składana była ta informacja,
● rodzaju przeważającej działalności według PKD, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia roku, za który jest składana ta informacja,
● liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
● liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
● liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Kto przekazuje informację ZUS IWA

Informację ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy, składają jedynie ci płatnicy składek, którzy spełniają określone warunki.

Płatnicy zobowiązani do składania ZUS IWA za dany rok kalendarzowy

infoRgrafika

ZUS ustala wysokość stopy procentowej składki wypadkowej, mnożąc stopę procentową składki ustaloną dla grupy działalności, do której należy płatnik według swojego rodzaju przeważającej działalności określonego kodem PKD, przez indywidualny wskaźnik korygujący (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Ustalenie grupy działalności, do której zostaje przypisany płatnik składek, następuje na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku.

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Dane zawarte w informacji ZUS IWA składanej za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe są podstawą do ustalenia przez ZUS płatnikowi właściwej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wskaźnik korygujący jest natomiast ustalany przez ZUS indywidualnie dla każdego płatnika składek (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy wypadkowej). Wartość tego wskaźnika nie jest jednak dowolna. Wskaźnik ten może mieć wyłącznie następujące wartości: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5.

Podstawą do ustalenia wskaźnika korygującego jest różnica między kategorią ryzyka ustaloną dla grupy działalności, do której należy płatnik składek ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (wynikającej z kolumny 4 – załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r.), a kategorią ryzyka ustaloną dla niego przez ZUS na podstawie danych wykazanych w informacjach ZUS IWA składanych za okres 3 ostatnich lat. Kategoria ryzyka dla płatnika składek jest tym wyższa, im wyższa była liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy czy liczba pracowników zatrudnianych w warunkach zagrożenia, tj. w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zastosowanie w algorytmie wyliczeniowym tej stopy indywidualnego wskaźnika korygującego powoduje, że ustalona dla danego płatnika stopa procentowa składki wypadkowej może być podwyższona albo obniżona nawet o 50% w stosunku do wysokości stopy przypisanej dla grupy działalności, do której należy ten płatnik (określonej w kolumnie 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r.).

Płatnik składek, prowadzący działalność w zakresie rozbiórki i wyburzania obiektów budowlanych, składał informację ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe. W związku z tym obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaką będzie stosować od 1 kwietnia 2017 r., ustali mu ZUS. Zgodnie z kodem PKD 43.11.Z, płatnik jest zaklasyfikowany do sekcji (działu) F-43. Jest to grupa działalności „Roboty budowlane specjalistyczne”, wykazana w poz. 40 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47%. Przyjmując, że ZUS ustali dla tego płatnika indywidualny wskaźnik korygujący w wysokości „1,2”, to obowiązująca go stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. będzie wynosiła 1,76% (zgodnie z wyliczeniem: 1,47% × 1,2).

O ustalonej na dany rok składkowy wysokości stopy procentowej składki ZUS ma obowiązek zawiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku. Jeśli płatnik, który złożył ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe, nie otrzyma w tym terminie informacji o wysokości obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, powinien zgłosić się do właściwej terenowej jednostki ZUS i ustalić, w jakiej wysokości powinien opłacać tę składkę (art. 32 ustawy wypadkowej).

Jeśli płatnik ma wątpliwości co do prawidłowości ustalenia dla niego przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, może zwrócić się do właściwej jednostki ZUS o wskazaniu mu szczegółowych danych, na podstawie których ZUS obliczył mu indywidualną wysokość stopy procentowej składki.

Gdy płatnik sam ustala składkę wypadkową

Płatnicy, dla których ZUS nie ustali składki na ubezpieczenie wypadkowe, muszą ustalić ją samodzielnie. Chodzi o płatników, którzy:

● nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,
● podlegają wpisowi do rejestru REGON, ale nie złożyli informacji ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe (np. złożyli tę informację dopiero za dwa lata).

Płatnicy niewpisani do rejestru REGON

Płatnicy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, ustalają właściwą dla nich stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w bardzo prosty sposób – obowiązująca ich stopa procentowa składki jest równa 50% najwyższej stopy procentowej składki na to ubezpieczenie, określonej dla grup działalności (art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej). W nowym roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2017 r., najwyższa stopa procentowa składki wynosi, tak jak w roku ubiegłym, 3,60% (ustalona dla grupy działalności – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego). A zatem tacy płatnicy muszą opłacać składkę w wysokości 1,80% podstawy jej wymiaru (tj. 50% z 3,60%).

Płatnicy wpisani do rejestru REGON

Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, dla których ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, muszą w pierwszej kolejności ustalić liczbę ubezpieczonych, których zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego.

Liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, decydującą o sposobie ustalania stopy procentowej składki, ustala się jako:

● średnią miesięczną liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do tego ubezpieczenia w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok składkowy. Średnią tę ustala się z miesięcy, w których płatnik zgłaszał do tego ubezpieczenia co najmniej jednego ubezpieczonego choćby tylko przez jeden dzień (art. 28 ust. 3) albo
● w przypadku nowo zgłaszanych płatników składek w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, dla których nie można ustalić tej liczby z roku poprzedniego (a więc zgłoszonych po 31 grudnia 2016 r.), liczbę tę ustala się na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do tego ubezpieczenia w miesiącu, od którego płatnik został zgłoszony w ZUS (art. 28 ust. 4).

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, przyjmując, że ustalamy ją dla płatnika zgłoszonego w ZUS przed 1 stycznia 2017 r., należy kolejno:

Krok 1.

Zsumować wszystkich ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2016 r.

W liczbie ubezpieczonych ustalanej za poszczególne miesiące należy uwzględnić wszystkie osoby, które chociaż przez jeden dzień danego miesiąca podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu.

Kogo nie należy uwzględniać w liczbie ubezpieczonych

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać osób:

● które przebywały przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
● które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
● za które zostały rozliczone składki za dany miesiąc, ale które w tym miesiącu nie podlegały już ubezpieczeniom (np. pracownik, który otrzymał składnik wynagrodzenia w miesiącu następnym po miesiącu rozwiązania umowy o pracę).

Trzeba jednocześnie pamiętać, aby każdą osobę uwzględniać tylko raz w danym miesiącu jako jednego ubezpieczonego – niezależnie od tego, z ilu tytułów osoba ta była zgłoszona do ubezpieczenia wypadkowego w trakcie tego miesiąca, np. osoba, która podlegała w danym miesiącu obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu wykonywania dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym płatnikiem, nie powinna być liczona dwukrotnie.

Krok 2.

Podzielić uzyskaną liczbę przez liczbę miesięcy, w których płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego chociaż jednego ubezpieczonego.

Sumę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2016 r. należy podzielić przez taką liczbę miesięcy, w których płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej jedną osobę. Uzyskaną liczbę ubezpieczonych należy zaokrąglić do pełnych jedności (w górę – jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5; w dół – jeżeli jest mniejsza od 0,5).

Przykład

Płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego we wszystkich miesiącach 2016 r. w sumie 130 osób. Zatem liczbę ubezpieczonych, od której zależy sposób ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2017 r., należy ustalić następująco:

130 osób : 12 miesięcy = 10,833, tj. 11 osób.

Przykład

Płatnik dokonał zgłoszenia w ZUS od września 2016 r. Do ubezpieczenia wypadkowego w okresie wrzesień–grudzień 2016 r. zgłaszał w sumie 60 osób. Zatem liczbę ubezpieczonych, od której zależy sposób ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2017 r., należy ustalić następująco:

60 osób : 4 miesiące = 15 osób.

Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe następuje w zależności od ustalonej liczby ubezpieczonych.

Jeśli płatnik wyliczył, że w 2016 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

● nie więcej niż 9 osób – ustala właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres (tj. 1,80%),
● co najmniej 10 osób – ustala właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości przypisanej dla grupy działalności, do której został zaklasyfikowany na podstawie swojego kodu PKD.

Aby ustalić składkę wypadkową przy zgłaszaniu do ubezpieczenia wypadkowego ponad 9 osób, należy odczytać odpowiednią stopę procentową składki z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, przypisaną dla grupy działalności, do której ten płatnik należy z uwagi na rodzaj przeważającej działalności według PKD, z jakim był on ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku (art. 33 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Płatnik, który zgłosi się w ZUS nie wcześniej niż 1 stycznia w 2017 r. na potrzeby ustalenia obowiązującej go od 1 kwietnia 2017 r. stopy procentowej składki, powinien ustalać grupę działalności, do której należy, na podstawie rodzaju przeważającej działalności, z jakim został ujęty w rejestrze REGON w dniu, od którego stał się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe (art. 29 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, tak jak w roku poprzednim, wynosi 1,80%.

Liczba grup działalności w okresie od 1 kwietnia 2017 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Płatnicy są podzieleni na 64 grupy. Najniższa wysokość stopy procentowej składki wynosi 0,40%, a najwyższa 3,60%.

Przykład

Płatnik składek ustalił, że w 2016 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 76 osób. Na ostatni dzień grudnia 2016 r. aktualnym dla niego rodzajem działalności ujętym w rejestrze REGON była działalność z kodem PKD 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu. Zgodnie z klasyfikacją PKD, jest to sekcja C, dział 10. Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje, że jest to 9. grupa działalności „Produkcja artykułów spożywczych”, dla której kategoria ryzyka wynosi 6, a właściwa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,73% podstawy wymiaru. Tak ustalona wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązywała przez najbliższy rok, począwszy od składek należnych za kwiecień 2017 r., dla których termin płatności przypada w maju 2017 r.

Skutki zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2017 r. następuje zmiana przepisów regulujących zasady wymierzania przez ZUS sankcji za zaniżenie wysokości stopy procentowej składki. Nadal sankcja ta będzie polegała na podwyższaniu jej wysokości o 50% na cały rok składkowy i będzie ona nakładana w drodze decyzji, jednakże ZUS nie będzie mógł już jej wymierzać tylko i wyłącznie na podstawie stwierdzenia jej zaniżenia.

Począwszy od 1 kwietnia 2017 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 34 ustawy wypadkowej – w przypadku zaniżenia stopy procentowej składki wykazywanej przez płatnika na składanych deklaracjach rozliczeniowych albo zaniżenia jej wysokości wyliczanej przez ZUS w wyniku podania przez płatnika nieprawidłowych danych na informacji ZUS IWA, ZUS zobowiązany będzie wezwać płatnika do złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych albo informacji ZUS IWA lub jej korekty. Na złożenie tych dokumentów płatnik będzie miał 14 dni liczonych od dnia doręczenia tego wezwania. Dopiero upływ 14 dni, w ciągu których płatnik nie złoży wymaganych dokumentów, będzie stanowił podstawę do wydania przez ZUS decyzji ustalającej płatnikowi na dany rok składkowy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej).

Podwyższenie stopy procentowej składki na wniosek inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe może zostać również podwyższona przez ZUS o 100%, jeżeli płatnik rażąco narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą wydania w tej sprawie decyzji przez ZUS jest wniosek inspektora pracy, który stwierdził takie naruszenia w czasie dwóch kolejnych kontroli (art. 36 ustawy wypadkowej). W tym przypadku ZUS podwyższa wysokość stopy procentowej składki dopiero na kolejny rok składkowy następujący po roku składkowym, w którym wpłynął do ZUS taki wniosek. (autor: Roman Dorawa – prawnik; źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy