Od wartości kart podarunkowych przekazanych pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia sfinansowane z funduszu są zwolnione z tego podatku do kwoty 380 zł w roku.

mala-firma

Wręczane pracownikom z okazji świąt karty podarunkowe i paczki stają się przychodem ze stosunku pracy, co do zasady, w miesiącu, w którym faktycznie zostaną przekazane uprawnionym osobom.

O sposobie rozliczenia świątecznych prezentów decyduje źródło ich finansowania. Karty płatnicze i paczki zakupione przez pracodawcę w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Warunkiem tego zwolnienia jest, aby świadczenia te stanowiły pomoc socjalną i były przyznawane zgodnie z regulaminem zfśs, tj. z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zatrudnionych osób. Nie powinno się przyznawać wszystkim pracownikom świadczeń o jednakowej wartości. Jeśli zakład pracy przy rozdawaniu kart i paczek nie uwzględni kryterium socjalnego, wówczas należy uznać, że nie spełniono wymagań narzuconych ustawą o zfśs, co z kolei będzie się wiązać z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 24 maja 2013 r. (III AUa 18/13) uznał, że:

(…) Właściwym sposobem zdobycia informacji o sytuacji osób uprawnionych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą być nawet ich oświadczenia anonimowe lub też dokonanie anonimowego rozpoznania. Informacje o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej można zatem czerpać także od bezpośrednich przełożonych, którzy mają codzienny kontakt z pracownikami.

Ustawa o pdof przewiduje wyłączenie z podatku wartości rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez zatrudnionego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy