W praktyce gospodarczej niejednokrotnie dochodzi do konieczności złożenia korekty deklaracji VAT. Taka korekta pociąga za sobą również konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK_VAT.

mala-firma

Przekazywanie plików JPK_VAT

Obowiązkiem przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) objęte zostały od dnia 1 lipca 2016 r. duże podmioty a od 1 stycznia 2017 r. podmioty małe i średnie. Natomiast mikro przedsiębiorcy na przygotowanie się do tego obowiązku mają czas do 1 stycznia 2018 r.

Nowy wymóg oznacza, że rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT musi być przesyłany co miesiąc, niezależnie od tego czy podatnik składa deklarację miesięczną czy kwartalną. Plik ten musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie), w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Innymi słowy, przesyłane do MF rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

Korekta JPK_VAT

Pojawia się pytanie dotyczące korekt deklaracji VAT i ewentualnych skutków związanych z JPK_VAT, a mianowicie czy korekta deklaracji VAT niesie ze sobą obowiązek korekty JPK_VAT? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach należy sporządzić korektę?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, korektę przesłanego JPK_VAT należy sporządzać i przekazywać w każdej sytuacji związanej ze zmianą kwot raportowanych w JPK_VAT. Korektę należy przesłać również w sytuacji błędnego podania stron transakcji (w szczególności numeru kontrahenta).

Nowa struktura JPK_VAT

Od 1 stycznia 2017 r. ma zastosowanie nowa struktur logiczna JPK_VAT. Wprowadzenie nowej struktury to efekt zmian przepisów dotyczących ewidencji VAT, a także dotychczasowych doświadczeń wynikających z obowiązywania przepisów w zakresie JPK.

Jeżeli chodzi o ewidencję VAT, zmianie uległ art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, który wskazuje jakie dane powinna zawierać ewidencja. Jak z niego wynika, czynni podatnicy VAT w dalszym ciągu są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej. Nowością jest natomiast wyraźne wskazanie na informację podsumowującą, co oznacza, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) podatnicy są zobligowani do uwzględniania w ewidencji numeru VAT UE dostawcy.

Obecnie zatem ewidencja VAT powinna zawierać w szczególności:

– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

– wysokość kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,

– kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego,

– kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także

– inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W związku z powyższym, w przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT, w szczególności za okres od lipca do grudnia 2016 roku, należy przekazać ją w nowej wersji struktury, tj. JPK_VAT(2).

Druga wersja struktury JPK wymaga jednak uwzględnienia szerszego zakresu danych, pojawiła się m.in. konieczność podania daty wystawienia dokumentu zakupu. W stosunku do poprzedniej struktury nowością jest też obowiązek wypełniania pól dotyczących danych kontrahenta. Pola te oznaczone zostały w strukturze JPK_VAT jako pola obowiązkowe. Jeżeli zatem podatnik dokonuje np. korekty błędnie wprowadzonych danych kontrahenta, to będzie tym samym zobowiązany do wysłania korekty pliku JPK_VAT.

Oznaczenie korekt w nowej strukturze

W strukturze JPK_VAT wprowadzono zamiany typu lokalnego „CelZlozeniaJPK” na elementarny typ danych „CelZlozenia”, co w efekcie skutkuje możliwością oznaczenia korekty jako celu złożenia pliku JPK_VAT.

A zatem, w stosunku do poprzedniej wersji struktury, oddzielone zostało składanie korekt pliku JKP_VAT od składania pierwotnego pliku. Poprzednio złożenie korekty każdorazowo nadpisywało pierwotny plik, co wynikało z braku możliwości wyboru innego wariantu jego złożenia.

W efekcie tej zmiany, pierwotnie złożony plik JPK_VAT powinien mieć oznaczanie „wariant 1”, natomiast każda kolejna korekta odnosząca się do danego okresu powinna zostać oznaczona jako „wariant 2”. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_