Księgowy może zostać ukarany na podstawie wielu przepisów. Minimalna grzywna, jaką sąd może ustalić to 666 zł, maksymalna to 19 198 080 zł. Księgowy może zostać również ukarany na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów kodeksu karnego skarbowego.

mala-ksiegowosc

Księgowy może zostać ukarany na podstawie:

 • przepisów ustawy o rachunkowości,
 • przepisów Ordynacji podatkowej,
 • przepisów kodeksu karnego skarbowego,
 • kodeksu karnego,
 • Kodeksu pracy.
Odpowiedzialność księgowych – zestawienie
Przepisy Zakres odpowiedzialności-maksymalnie
Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości do 2 lat pozbawienia wolności
Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej do 2800 zł kary porządkowej
Na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego pozbawienie wolności na czas nie krótszy od roku, grzywna maksymalnie 19 198 080 zł (w 2017 r.)
Na podstawie kodeksu karnego do 25 lat pozbawienia
Na podstawie Kodeksu pracy trzykrotność wynagrodzenia

Odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości

1. Kierownik jednostki może uczynić głównego księgowego współodpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości (pisemnie).

2. Osoba prowadząca rachunkowość (najczęściej główny księgowy, dyrektor finansowy) ponosi odpowiedzialność:

 • nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • niesporządzenie sprawozdania finansowego.

Osoba taka podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

3. Osoba nie wykonująca obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych (składanie, publikacja) oraz świadcząca usługi biura rachunkowego bez obowiązkowego OC- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

4. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność za niesporządzenie raportu zgodnego ze stanem faktycznym – podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Odpowiedzialność wynikająca z Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej strona (np. podatnik, osoba reprezentująca firmę – np. główny księgowy) w postępowaniu podatkowym, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się, odmówiła wyjaśnień (zeznań, opinii) oraz okazania dowodów – może być ukarana kara porządkową 2800 zł.

Odpowiedzialność wynikająca z kodeksu karnego skarbowego:

1. Podmiot (osoba reprezentująca np. dyrektor finansowy, główny księgowy)

 • nie prowadzący księgi
 • nie przechowujący ksiąg we właściwym miejscu
 • nierzetelnie prowadzący księgi
 • wadliwie prowadzący księgi
 • który nie przechowuje ksiąg w wyznaczonym miejscu
 • nie zawiadomił organu o prowadzeniu ksiąg przez inny

– podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (od 66,66 zł do 6 399 360 zł)

2. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który nie wystawia faktur lub wystawia je w sposób wadliwy – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł)

3. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który wystawia faktury w sposób nierzetelny lub się takimi fakturami posługuje, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury; podmiot który dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub nie wyda dokumentu z kasy fiskalnej – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

4. Podmiot, który doprowadza do uzyskania nienależnego zwrotu VAT (np. zatajając dane) – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

5. Podmiot, który nie składa obowiązkowej informacji podatkowej – podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 3 192 480 zł).

6. Płatnik, który nie składa obowiązkowej informacji podatkowej – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł).

7. Podmiot, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł), w przypadku składania informacji nieprawdziwych – do 240 stawek dziennych (od 66,66 zł do 6 399 360 zł).

8. Podmiot, który zataja prawdę lub podaje nieprawdę w informacji podsumowującej – podlega karze do 240 stawek dziennie (od 66,66 zł do 6 399 360 zł).

9. Podmiot, który nie składa informacji podsumowującej – podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe

10. Podmiot, który nie złożył organowi podatkowemu sprawozdania finansowego – podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe

11. Podmiot, który utrudnia kontrolę skarbową lub podatkową – podlega karze do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł). (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_