Po zamknięciu ksiąg podatkowych za rok 2016 i ustaleniu stanu inwentarzowego, przyszedł czas na podsumowanie działalności spółek i przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych. Złożenie podpisu przez kierownika jednostki i osobę sporządzającą rozpoczyna etap zatwierdzania sprawozdania przez organy podmiotu.

mala-ksiegowosc

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowo sprawozdanie obejmuje:

  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – w jednostkach podlegających badaniu przez biegłych rewidentów,
  • zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych – w przypadku funduszy inwestycyjnych, , jednak sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.
  • zestawienie lokat – w funduszu inwestycyjnym oraz alternatywnej spółce inwestycyjnej.
  • zestawienie informacji dodatkowych o spółce – w alternatywnej spółce inwestycyjnej, obejmujące informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się co do zasady sprawozdanie z działalności jednostki (jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów).

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Podpisanie sprawozdania

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Przedstawienie sprawozdania do wglądu wspólnikom/udziałowcom – głosowanie

Po sporządzeniu sprawozdania oraz złożeniu podpisu, obowiązkiem jednostki jest zwołanie zwyczajnego zgromadzenia jednostki celem zatwierdzenia sprawozdania. Zarząd lub organ wykonawczy nie ma obowiązku załączania do zaproszenia dokumentów będących przedmiotem takich obrad. Dokumenty te powinny być dostępne w siedzibie spółki do wglądu, mogą być dodatkowo przedstawiane w innej przyjętej formie (np. e-mailem). Nie można pozbawić udziałowców prawa do wglądu w sprawozdanie przed odbyciem zgromadzenia i głosowaniem.

Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Uchwały w sprawie sprawozdania finansowego nie mogą być podejmowane w trybie pisemnym, czyli bez odbycia się zgromadzenia wspólników. (źródło: VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy