Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez biuro rachunkowe jest obowiązkiem, który odnawia się każdego roku. W 2017 r. umowy ubezpieczenia będą musiały być zawierane na wyższą niż przed rokiem sumę gwarancyjną.

biura

Podmioty, które prowadzą działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych – bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia oc, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Zakładając zawarcie umowy w dniu 1 stycznia danego roku, kurs ten uległ podwyższeniu z 4,2935 w 2016 r. Do 4,4157 r. Ubezpieczyciel, zawierając nową umowę, może zatem renegocjować warunki ubezpieczenia. Oczywiście w przypadku innej daty zawarcia umowy niż 1 stycznia, kurs ten może ulec zmianie a różnica kursów może być inna.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością.

Obowiązkowe, podstawowe ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  • Polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • Wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
  • Polegających na zapłacie kar umownych;
  • Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody oprócz wskazanych powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. (VAT.pl)

biura

Reklamy