Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny:

 1. na cele:
 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z 2016 r. poz. 823)

– może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 1. na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1. przekazali w roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa;
 2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);
 3. posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:
 • w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
 • w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
 • w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła:

– dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny,

– sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą,

– dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;

 • w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
 1. przekazanej darowizny nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizna nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatnik podatku VAT pomniejsza wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego odrębnymi przepisami.

UWAGA!

Dopuszczalne ilości oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania regulują odrębne przepisy.

Sposób odliczenia

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem). (źródło: sip.mf.gov.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_