Po nowelizacji ustawy o rachunkowości, która obowiązuje od 26 stycznia 2017 r. warto pomyśleć o aktualizacji polityki rachunkowości. Najnowsze zmiany skierowane są przede wszystkim do dużych podmiotów zobligowanych do sporządzania sprawozdań o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz organizacji pozarządowych. Co warto zmienić?

ngo

Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości obowiązująca od 26 stycznia 2017 r. ma zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2017 r. Oznacza to, że już dziś jednostki powinny dostosować swoje rozwiązania księgowe, w tym zapisy polityki rachunkowości, aby umożliwić prawidłowe wykonanie obowiązków. Wprowadzone zmiany, w większości przypadków związane są ze sprawozdawczością i tym samym nie powodują wprost zmian w polityce rachunkowości, ale są też rozwiązania, które wymagają uaktualnienia sposobu księgowania operacji gospodarczych. Chodzi przede wszystkim o operacje dotyczące przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych, czy kosztu wytworzenia produktu w podmiotach produkcyjnych.

Co należy zmienić

Wszystkie jednostki powinny uwzględnić zmiany wprowadzone do ustawy w wyniku ostatniej nowelizacji dotyczące możliwości przenoszenia większości dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym terminie. Wcześniej dowody księgowe mogły być w ten sposób utrwalane dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Dlatego w części dokumentacji polityki rachunkowości związanej z zasadami ochrony dokumentów można wprowadzić zapis, że zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 73 ust. 2 ustawy o rachunkowości, przeniesienie na nośniki informatyczne dokumentów nastąpi jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Zasada ta może dotyczyć wszystkich dowodów księgowych z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

Najważniejsze wprowadzone rozwiązania

Przepis ustawy o rachunkowości Co nowego
art. 3 ust. 6 z uproszczonych zasad ewidencji leasingu (określonych w przepisach podatkowych) będą mogły korzystać jednostki sektora finansów publicznych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
art. 28 ust. 4a ujednolicono katalog jednostek korzystających z uproszczeń ewidencyjnych i tym samym umożliwiono większej liczbie jednostek stosowanie uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
art. 49b wprowadzono rozbudowane wymogi raportowania informacji niefinansowych jedynie w odniesieniu do największych z katalogu dużych jednostek zainteresowania publicznego. Chodzi o informacje dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
art. 73 ust. 2 wprowadzono możliwość przenoszenia większości dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym terminie
załącznik nr 6 wprowadzono odrębny zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, co spowodowało, że zasady sprawozdawczości finansowej zostały dostosowane do specyfiki działalności prowadzonej przez te podmioty

Co ważnego dla organizacji?

Najważniejszą zmianą dla organizacji pozarządowych jest wprowadzenie dla nich nowego wzoru sprawozdania finansowego według załącznika do ustawy o rachunkowości. Większość jednostek dysponuje rozwiązaniami w planie kont, które umożliwią potem wskazanie w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów w podziale na działalność statutową odpłatną, statutową nieodpłatną, pozostałą działalność statutową, działalność gospodarczą oraz koszty zarządu. Te jednostki, które nie mają w swoich planach kont i opisie ujmowania operacji gospodarczych wyodrębnionych kont syntetycznych lub analitycznych, będą musiały dostosować w powyższym zakresie systemy księgowe i uzupełnić dokumentację polityki rachunkowości. Kierownicy organizacji pozarządowych powinni dokonać także wyboru wariantu sporządzania sprawozdania finansowego za 2017 r. Jednostki te będą mogły skorzystać z załącznika nr 6 uwzględniającego specyfikę działalności pożytku publicznego lub załącznika nr 1. Zgodnie z wprowadzonymi od tego roku zmianami fundacje i stowarzyszenia nie będą mogły już sporządzać sprawozdania według załącznika nr 4 dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej i załącznika nr 5 dla małych jednostek. Rok 2016 był ostatnim rokiem obrotowym, za który organa uprawnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych tych jednostek mogły dokonać wyboru tych załączników.

Ustawodawca wskazał też, że od 2017 r. nie mogą być ani jednostkami mikro, ani małymi jednostkami podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), czyli:

● organizacje pozarządowe – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyłączeniem spółek kapitałowych) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. (źródło: INFOR.pl)

ngo

Reklamy