Do 27 lutego, po raz pierwszy, małe i średnie firmy mają obowiązek złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży. To duża zmiana, nie tylko w zakresie samej technologii.

mala-firma

Od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie firmy zostały objęte obowiązkiem raportowania w formie JPK. Począwszy od rozliczenia za styczeń, podmioty te mają obowiązek przesyłać JPK dla ewidencji sprzedaży i zakupu VAT (JPK_VAT). Co miesiąc, od 1 licba 2016 roku, robią to  duzi przedsiębiorcy. Obowiązek składania JPK_VAT przez małych i średnich przedsiębiorców z początkiem 2017 roku został wprowadzony w wyniku zmian w ordynacji podatkowej oraz w ustawie o VAT w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży. W tym również w wyniku poszerzenia zakresu danych do uwzględnienia w tej ewidencji o numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Objęcie od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem raportowania w formie JPK_VAT małych i średnich przedsiębiorców oznacza w praktyce wzrost liczby plików JPK, jakie co miesiąc będą przekazywane do Ministerstwa Finansów z kilku do co najmniej kilkudziesięciu tysięcy plików.

Ustalenie statusu

Status przedsiębiorcy ustalany jest na podstawie definicji z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zawiera definicję mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy. Obowiązek składania JPK_VAT od stycznia 2017 roku obejmuje poza dużymi, także małe i średnie przedsiębiorstwa. Tym samym, do składania JPK zobowiązani są niemal wszyscy przedsiębiorcy poza mikroprzedsiębiorcami. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności oznacza to, że jeżeli w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych firma zatrudniała średnio 10 lub więcej pracowników oraz b. osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro oraz suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec każdego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 2 milionów euro, – to podmiot taki powinien być uznany przynajmniej za małego przedsiębiorcę, a tym samym jest zobowiązany do składania JPK_VAT począwszy od stycznia 2017 r. Lata obrotowe określa się przy tym zgodnie z przepisami o rachunkowości (w praktyce najczęściej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), natomiast średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Z kolei progi dla kryterium finansowego z definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Format struktury JPK

Obowiązującym formatem przekazywania JPK jest generalnie format XML . XML jest językiem znaczników, który służy do zapisywania różnorodnych danych w strukturyzowany sposób, przez co jest szczególnie przyjazny w przypadku przekazywania danych za pośrednictwem internetu. Nie jest to natomiast format najbardziej przyjazny z perspektywy przeglądania i przygotowania danych, ale zdecydowanie sprawdza się w przypadku przechowywania i analizy ich dużej ilości.

Obecnie obowiązująca wersja struktury JPK_VAT to wersja JPK_VAT (2). Do końca 2016 r. dużych podatników obowiązywała wersja JPK_VAT (1). Struktura JPK_VAT podzielona jest na następujące sekcje: „Nagłówek” (sekcja zawierająca informacje dotyczące danego pliku); „Podmiot” (sekcja zawierająca podstawowe dane podatnika); „Sekcja poświęcona ewidencji sprzedaży” (ujęte są poszczególne pozycje sprzedaży za dany okres); „Sekcja poświęcona ewidencji zakupu” (prezentuje zakupy wykazane w danym miesiącu przez podatnika). Po sekcji Sprzedaż i Zakup w JPK_VAT znajdują się również sumy kontrolne, których celem jest podsumowanie liczby wierszy z sekcji oraz łączna kwota podatku należnego i wykazanego do odliczenia. Dane zawarte w JPK_VAT odpowiadają ewidencji zakupu i sprzedaży, tj. zestawieniu transakcji ujętych w danej deklaracji VAT. (źródło: RP.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_