W związku ze zmianami wysokości przeciętnego wynagrodzenia i publikacją danych na temat roku 2016, zmianie od 1 marca 2017 roku ulegnie wysokość wynagrodzenia uczniów oraz kwot, które dorobić można do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przedemerytalnych.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne zostanie zmniejszone, jeśli kwota uzyskiwanego przychodu przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający termin waloryzacji, ale nie przekroczy kwoty odpowiadającej 70 proc. tego wynagrodzenia. ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, pozostawiając zawsze prawo do gwarantowanej kwoty minimalnego świadczenia.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł. Stąd też kwoty ograniczenia i zawieszenia świadczeń przedemerytalnych przedstawiają się następująco:

Świadczenia przedemerytalne – dopuszczalne kwoty przychodów
(obowiązujące od 1 marca 2017 roku)
Miesięcznie Roczna
Zmniejszająca świadczenie Zawieszająca świadczenie Zmniejszająca świadczenie Zawieszająca świadczenie
1011,80 zł* 2833,10 zł* 12141,60* 33997,20 zł*

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Do emerytury i renty od marca dorobisz więcej

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale z 4055,04 zł do 4218,92 zł wpłynął na podwyższenie kwoty, którą emeryt lub rencista może bez konsekwencji dla pobieranych świadczeń z ZUS dodatkowo dorobić.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

W związku z powyższym 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia pozwala dorobić 2953,24 zł, co jest wynagrodzeniem wyższym niż w poprzednim kwartale, w którym obowiązywał limit 2.838,60 zł

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2953,20 zł 5.484,60 zł 01.03.2017
2.838,60 zł 5.271,60 zł 01.12.2016

* podane kwoty są kwotami brutto

Jednocześnie prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W konsekwencji świadczenie zostaje zawieszone, gdy emeryt lub rencista dorabia więcej niż 5484,6. W poprzednim kwartale kwota ta wynosiła 5271,60 zł.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku rent rodzinnych. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.

Należy pamiętać, że ograniczenie i zawieszenie prawa wystąpi wyłącznie w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku np. dorobienia na podstawie umowy o dzieło lub honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej świadczenia nie ulegają ograniczaniu.

Wynagrodzenie uczniów wyższe niż w poprzednim kwartale

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe – czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Kwoty te wynoszą:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

W związku z tym, że kwotą bazową – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale stała się kwota 4218,92 zł, wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2017 r. wynosi:

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
162,20 zł 202,75 zł 243,30 zł 01.12.2016
168,76 zł 210,95 zł 253,14 zł 01.03.2017

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy