Dnia 26 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości, które wprowadzają nowe obowiązki sprawozdawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CRS). Nowelizacja wprowadza również rozwiązania zmniejszające obciążenia administracyjne dla jednostek.

biura

11 stycznia 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 61), która realizuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Przepisy zwiększą transparentność informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) prezentowanych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Nowe obowiązki sprawozdawcze obejmą duże jednostki, przede wszystkim te, które działają głównie na rynku finansowym, w tym m.in.: banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych oraz  duże grupy kapitałowe.

Dyrektywa została transponowana również przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860).

Ustawa wprowadza także rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla jednostek. Dotyczą one m.in. umożliwienia przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także wprowadzenia uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych uwzględniającego specyfikę tych jednostek.

Przepisy weszły w życie 26 stycznia 2017 r. i mają zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

biura

Reklamy