Najniższe wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka godzinowa są to trzy niezwykle ważne pojęcia, których znaczenie powinien znać każdy pracodawca i pracownik. Niestety bardzo często można się spotkać z ich niewłaściwym rozumieniem i pomyłkami. W szczególności mylone są pojęcia najniższego wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia za pracę.

kadry

Najniższe wynagrodzenie za pracę

Pojęcie najniższego wynagrodzenia za pracę ustawodawca zdefiniował w art. 25 ustawy z dnia z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą. Przepis ten stanowi, iż  ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników” przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy oznacza to kwotę 760 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi najmniejsze wynagrodzenie, jakie pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy może otrzymać za świadczoną przez siebie pracę (art. 6 ust. 1 ustawy).

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę corocznie jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (art. 2 ust. 1 ustawy). Jego wysokość ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen (art. 5 ust. 1 ustawy).

Co roku, w terminie do 15 września, Prezes Rady Ministrów w drodze obwieszczenia podaje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w następnym roku (art. 2 ust. 4 ustawy). W związku z tym stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456). Wynika z niego, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265), zwanej dalej ustawą nowelizującą, do ustawy zostało wprowadzone pojęcie minimalnej stawki godzinowej. Z dodanego przez ustawę nowelizującą art. 1 pkt 1b ustawy wynika, iż „minimalna stawka godzinowa”  to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Inaczej mówiąc, minimalna stawka godzinowa stanowi minimalne wynagrodzenie należne przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej co roku jest waloryzowana. Waloryzacja dokonywana jest o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym Rada Dialogu Społecznego negocjuje stawkę minimalnego wynagrodzenia w następnym roku. (art. 2 ust. 3a ustawy).

Tak samo jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w następnym roku podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Powinno to nastąpić w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Jednakże pojęcie oraz przepisy określające sposób ustalenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (art. 7 ustawy nowelizującej) obowiązują od 1 września 2016 r. (art. 15 ustawy nowelizującej). Pozwoliło to na wydanie obwieszczenia określającego kwotę minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. Zgodnie
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 934) wysokość minimalnej stawki godzinowej od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy