W ustawie o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z 15 grudnia 2016 r., pojawia się nowy wzór sprawozdania finansowego [ZAŁĄCZNIK 6]. To wzór dedykowany organizacjom pozarządowym. Będą mogły go stosować sprawozdając się za rok 2017.

ngo

Wcześniej (czyli również teraz – przy sprawozdaniach za 2016 r., które sporządzamy do końca marca 2017 r.) nie było czegoś takiego, jak sprawozdanie finansowe tylko dla organizacji pozarządowych. Od nowego roku jest! Stowarzyszenia i fundacje nie będą już musiały zastanawiać się czy są „mikro”, czy „małe”, analizując kryteria adekwatne raczej dla przedsiębiorstw.

Zmiany w ustawie o rachunkowości ważne dla NGO

Wzór sprawozdania finansowego dedykowany organizacjom pozarządowym można uznać za dopełnienie rozpoczętego wcześniej procesu upraszczania księgowości III sektora. Przypomnijmy, że od początku 2016 r. możliwe jest prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, która w ogóle nie wymaga sporządzania sprawozdania.

Wraz z ustawą z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości pojawia się nowy wzór sprawozdania finansowego, przeznaczony specjalnie dla organizacji pozarządowych. Możliwość skorzystania z nowego wzoru sprawozdania będziemy mieli jednak dopiero przy rozliczeniach za rok 2017 – czyli w roku 2018.

Mimo to z nowym wzorem sprawozdawczości polecamy zapoznać się już teraz.  Warto tylko zaznaczyć, że przy sprawozdaniach za 2017 r. „domyślnym” wzorem sprawozdania będzie właśnie nowy wzór z załącznika 6.

Organizacje pozarządowe, czyli…?

Jak wygląda krąg organizacji, które będą mogły korzystać z wzoru określonego załącznikiem 6 z ustawy o rachunkowości? Ustawa wskazuje, że przeznaczony on jest „dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy”.

Będą to więc:

  1. organizacje pozarządowe czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
    1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
    2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
  2. tzw. organizacje kościelne czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

testuj        gfds        kup


Załącznik 6 – dla organizacji pozarządowych

Dodanie do ustawy o rachunkowości specjalnego sprawozdania dedykowanego organizacjom pozarządowym to uznanie, że „podmioty te cechuje duża specyfika (…) działalności oraz szczególny sposób osiągania przychodów i ponoszenia kosztów, całkowicie odmienny od jednostek prowadzących wyłącznie działalność gospodarczą”.

Zakres informacji opisany w załącznik nr 6 ma odpowiadać specyfice działań organizacji pozarządowych. Tak więc przede wszystkim w rachunku zysków i strat przychody i koszty będą wykazywane wg podziału: działalność statutowa (z wyodrębnieniem działalności pożytku publicznego nieodpłatnej, odpłatnej, oraz pozostałej działalności statutowej), działalność gospodarcza, koszty zarządu oraz działalność pozostała i finansowa.

W informacji dodatkowej organizacja pozarządowa będzie zobowiązana podać ” informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych”. Organizacje ze statusem pożytku zamieszczą również „dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”. -> zobacz załącznik nr 6

Od kiedy obowiązują nowe przepisy ustawy o rachunkowości

Ustawa została podpisana przez prezydenta 29 grudnia 2016 r. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw 11 stycznia 2017 r. (poz. 61). W ustawie zapisane jest, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli pod koniec stycznia 2017 r.). Jednak artykuł 3 ustawy zawiera dodatkową wskazówkę odnośnie sprawozdań.

Art. 3. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o rachunkowości, przyp. red.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

UWAGA! Sprawozdania za 2016 jeszcze po staremu

Do końca marca 2017 r. organizacje pozarządowe sprawozdają się za 2016 r. Pamiętajmy, że o tym jaki rodzaj sprawozdawczości dostępnej dla organizacji stosujemy, decydowaliśmy tak naprawdę na początku okresu sprawozdawczego – na początku 2016 roku. Organizacje pozarządowe miały wtedy do wyboru sprawozdanie dla jednostki mikro, jednostek małych, zwykłe sprawozdanie (tzw. „pełna księgowość”) lub prowadzenie uproszczonej ewidencji. Nowe sprawozdanie dedykowane organizacjom nie ma zastosowania dla tego okresu – użyjemy go dopiero za rok. (NGO)

ngo

Reklamy