Obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK) wprowadzane są stopniowo, począwszy od największych podmiotów, a skończywszy na najmniejszych. W przypadku organizacji pozarządowych w pierwszej kolejności dotkną tych, które są czynnymi płatnikami VAT. Sprawdź, kogo obejmą obowiązki związane z JPK i jak się na to przygotować.

testuj        gfds        kup

Jednolity plik kontrolny wprowadzany jest stopniowo już od 1 lipca 2016 r. O tym, czy i KIEDY dany podmiot (przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja kultury, szkoła) musi spełniać obowiązki związane z JPK, decyduje jego (podmiotu) wielkość, rodzaj prowadzonej księgowości, a także to, czy jest, czy nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

UWAGA: zamieszczona tu informacja dotyczy tylko jednego momentu – 1 stycznia 2017 r. Nie piszemy o tym, kogo obejmą obowiązki związane z JPK w kolejnych okresach (1 lipca 2017, 1 stycznia 2018 i 1 lipca 2018). Koncentrujemy się tylko na tej grupie organizacji pozarządowych, która będzie musiała spełniać wymagania związana z JPK już od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. organizacja pozarządowa, która:

  • prowadzi księgowość w programie komputerowym,
  • jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz
  • spełnia kryteria bycia małym lub średnim przedsiębiorcą

MUSI bez wezwania, comiesięcznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane z ewidencji VAT w formie JPK.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny to sposób na komunikowanie się z administracją skarbową (urzędami skarbowymi, ministerstwem finansów). Do tej pory służył do tego głównie papier. Ale skoro od lat firmy stosują do księgowania coraz bardziej rozbudowane i zbierające coraz większą ilość informacji programy komputerowe, postanowiono wykorzystać to do zbierania danych przez urzędy. JPK umożliwia więc państwu łatwy wgląd do naszej księgowości.

Obowiązki kryjące się pod popularną nazwą „jednolity plik kontrolny” opisane zostały głównie w art. 82 paragraf 1b. oraz w art. 193a ordynacji podatkowej.

JPK to również „struktura logiczna”, czyli określony przez ministra schemat. Producenci programów księgowych muszą tak przygotować swoje programy, żeby z zastosowaniem tego schematu możliwe było wydobycie z programu danych interesujących urząd skarbowy czy ministra finansów.

Tylko księgowość w programach komputerowych

Zastanawiając się, czy dotyczy nas obowiązek opisany w ordynacji podatkowej, w pierwszej kolejności skupmy się na formie prowadzenia księgowości („ksiąg podatkowych”).

Jeśli robimy to na papierze – obowiązek nas nie dotyczy.

Jeśli robimy to z wykorzystanie komputera, ale nie używamy wyspecjalizowanych programów księgowych (zdarza nam się jedynie np. podsumować coś w arkuszu excel, czy zredagować sprawozdanie w wordzie) – obowiązek nas nie dotyczy.

Jeśli księgowość prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego programu (nawet jeśli będzie to program bezpłatny) – obowiązek nas DOTYCZY.

Od 1 stycznia 2017 tylko czynni płatnicy VAT

Obowiązek związany z JPK dotyczył będzie organizacji pozarządowych, które są czynnymi płatnikami VAT (podatku od towarów i usług). Kiedy NGO jest takim płatnikiem? Zwykle wtedy, kiedy prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach sprzedaje towary lub usługi. Może też być płatnikiem, jeśli to samo robi w ramach odpłatnej działalności pożytku. Czynnymi płatnikami są też organizacje, które z jakichś powodów zdecydowały się nie korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Od 1 stycznia 2017 tylko mali i średni przedsiębiorcy

JPK będą wysyłać mali i średni przedsiębiorcy. „Duzi” (nie średni, nie mali i nie mikro) stosują JPK już od pół roku.

Organizacja pozarządowa staje się małym przedsiębiorcą, kiedy spełni jeden z poniższych warunków (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

  1. zatrudniała 10 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty),
  2. jej obroty przekroczyły 2 mln euro,
  3. jej majątek przekroczył  2 mln euro.

Jak jeszcze można opisać, kto będzie, a kto nie będzie musiał stosować się do opisanych tu obowiązków? Patrząc od drugiej strony, NA RAZIE opisane obowiązki nie obejmą organizacji pozarządowych, które kwalifikują się do kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW.

Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które mimo to, że mówią o przedsiębiorcach, to jednak mają zastosowanie również w przypadku NGO, zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w artykułach 104, 105, 106.

Co trzeba będzie robić od 1 stycznia 2017 r.

Zdefiniowana w powyższym tekście grupa (organizacje – czynni płatnicy VAT, prowadzące księgowość komputerową, i zaliczone co najmniej do małych przedsiębiorców) od nowego roku będą musiały:

  • co miesiąc wraz z deklaracją VAT przekazywać dane z ewidencji VAT W FORMIE JPK ,
  • robić to bez wezwania,
  • w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Co jeszcze jest obowiązkiem organizacji – osoby prowadzącej księgowość? Przede wszystkim sprawdzenie, czy korzystamy z programu księgowego, który pozwala na sporządzenie i przekazywanie JPK. Jeśli taki program jest regularnie aktualizowany, powinien spełniać wymagania. Jeśli mielibyśmy stary program, który nie ma wykupionego serwisu i aktualizacji, może powstać problem. Jeśli księgowość w organizacji prowadzi zewnętrzna firma, to ją pytamy o JPK. (źródło: NGO.pl)

Informacje o jednolitym pliku kontrolnym na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

JPK w programie LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji

Program księgowy LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji jest już przygotowany do automatycznego generowania i wysyłania wszystkich struktur JPK do Urzędów Skarbowych. Została przygotowana dedykowana do tego celu funkcja wysyłki JPK, która samodzielnie wygeneruje i zweryfikuje pliki JPK i po wykryciu zainstalowanego podpisu kwalifikowanego wyśle je na serwer Ministerstwa Finansów.

W przypadku organizacji, które rozliczają się z podatku VAT, po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K nastąpi automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT za dany okres, gotowego do wysłania drogą elektroniczną.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z możliwościami programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt:

Katarzyna Milewska, specjalistka ds. Stowarzyszeń i Fundacji w firmie LeftHand.

tel: 22 427 37 18 lub 505 971 270

email: katarzyna.milewska@lefthand.com.pl

www: http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen/

testuj        gfds        kup

Reklamy