Od 2017 roku podwyższony będzie limit zwolnienia z obowiązku płacenia VAT dla tych podmiotów (a więc i organizacji pozarządowych), które sprzedają swoje usługi lub towary. To rezultat nowelizacji ustawy o VAT.

testuj        gfds         kup

Organizacja pozarządowe (i inne podmioty), które sprzedają towary i usługi objęte podatkiem VAT, i których przychody z tego tytułu przekraczały 150 000 zł w ciągu roku, musiały rejestrować się jako czynny płatnik podatku VAT. Wskutek nowelizacji ustawy o VAT (art. 113 ust. 1) od 1 stycznia 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT został podwyższony do 200 000 zł w skali roku.

Warto przypomnieć, że obowiązek płacenia podatku VAT jest niezależny od rodzaju prowadzonej przez organizacje działalności: dotyczy zarówno działalności odpłatnej pożytku publicznego, jak i działalności gospodarczej.

Więcej niż 150 tys., a mniej niż 200 tys. w 2016? Też możesz skorzystać ze zwolnienia!

Organizacja, która w poprzednich latach (także w 2016 roku) przekroczyła limit 150 000 zł sprzedaży (objętej podatkiem VAT) i stała się czynnym płatnikiem podatku VAT, a nie przekroczyła w roku 2016 nowego limitu 200 000 zł, może od początku 2017 roku znów skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej ustawę o VAT).

Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy złożyć w urzędzie skarbowym aktualizację zgłoszenia VAT-R. W tym formularzu zaznacza się w części C.1 pkt 30, który mówi o tym, że podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Natomiast w pkt 38 wpisuje się datę początku ponownego korzystanie zwolnienia podmiotowego z VAT. Jest to zawsze pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje zmiana w rejestracji VAT. Uwaga! Zgłoszenie VAT-R musi być złożone przed rozpoczęciem miesiąca, w którym organizacja zamierza znów korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zatem, jeśli organizacja chce ponownie korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT od początku 2017 roku, to musi złożyć lub wysłać formularz VAT-R do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna

  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

Art. 113

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

(…)

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

  • Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024

Art. 18.

1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

testuj        gfds        kup