Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Limit ten należy przeliczyć po kursie średnim NBP z 1 dnia roboczego października. Zatem wymienione podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r.  jeśli przychody w roku 2016 wyniosły co najmniej 5 157 120 zł (przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego 3 października 2016 r., który wyniósł 4,2976 zł/euro – tabela kursów NBP nr 191/A/NBP/2016).

Podstawa prawna:

  • art. 24a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)
  • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047)

testuj        gfds        kup