Minister Rozwoju i Finansów przygotował 8 grudnia 2016 roku projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, które mają obowiązywać od 2017 roku. W tym projekcie znalazł się nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz nowe wzory VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z. Wzory te będą stosowane od 1 stycznia 2017 roku.

testuj        gfds        kup

Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych dla podatników VAT

Projektowane nowe rozporządzenie określi wzory:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R(13),

2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT – VAT-5(2),

3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE – VAT-5UE(2),

4) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT-Z(5).

Dotychczasowe wzory dokumentów, określone w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 539 i 1471, z 2007 r. poz. 1862, z 2008 r. poz. 1331, z 2009 r. poz. 1543, z 2011 r. poz. 229 i 800 oraz z 2015 r. poz. 2208), mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na skutek zmiany wzoru zgłoszenia VAT-R wprowadzono również zmiany o charakterze technicznym, które umożliwiają podmiotom, które występują o zarejestrowanie dla celów VAT, jednoczesne wnioskowanie o wydanie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego.

Dotychczas obowiązujący wzór VAT-R takiej możliwości nie stwarzał, w związku z czym podmiot, który wnioskuje o wydanie ww. potwierdzenia zmuszony jest złożyć w tej sprawie odrębny wniosek. Dodatkowo wprowadzono informację o konieczności wniesienia opłaty skarbowej w przypadku, kiedy podmiot wnioskuje o wydanie takiego potwierdzenia.

Do wzoru dokumentu VAT-R wprowadzono także poprawki, które mają za zadanie ujednolicenie dokumentu, dostosowanie użytych we wzorze pojęć do pojęć ustawowych oraz drobne poprawki stylistyczne.

Inne zmiany o charakterze technicznym we wzorze zgłoszenia VAT-R(12), jak również w pozostałych wzorach dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług, tj. VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z(4) obejmują:

– usunięcie wyrazu POLTAX, z uwagi na fakt, że ww. dokumenty będą rejestrowane w innym, niż Poltax, systemie informatycznym,

– aktualizację metryk aktów prawnych.

Ponadto, ze wzorów dokumentów VAT-5 i VAT-5UE usunięto informację, iż podmiot ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art.  96 ust. 11 ustawy o VAT z uwagi na to, że powoływany przepis został uchylony przez art. 1 pkt 43 lit. e) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Z wzoru VAT-5UE usunięto informację dotyczącą dnia rejestracji podatnika.

W zgłoszeniu o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT-Z(4), usunięto niektóre z informacji objętych dotychczasowym wzorem (praktyka stosowania wzoru VAT-Z wskazuje, że informacje te są zbędne – zbyt duża szczegółowość), natomiast dodano pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym w przypadku podania, przez podatnika, nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie.

Nowe wzory VAT-R(13), VAT-5(2), VAT-5UE(2) i VAT-Z(5), zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Szczegółowe przedstawienie zmian we wzorach:

A. Do wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(12) wprowadzono następujące zmiany:

1) W części A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego:

–  w poz. 9 zastąpiono wyrazy: „urząd skarbowy” wyrazami: „naczelnik urzędu skarbowego” w celu zachowania spójności z poprzednimi pozycjami wzoru dokumentu, w których jest powoływany organ podatkowy; analogiczną zmianę wprowadzono do odnośnika 1);

2) W części C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy:

– w poz. 47 pkt 1 i 2 zastąpiono wyrazy: „usług taksówkowych” wyrazami: „usług taksówek osobowych” z uwagi na to, że pojęcie to funkcjonuje w ustawie,

3) W części C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji:

– w poz. 52: usunięto wyrazy „VAT-7D, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy”;

4) Wprowadzono część D. „Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (art. 96 ust. 4 ustawy)”, która zawiera wiersz:

– „Podatnik wnioskuje o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego5) (zaznaczyć właściwy kwadrat)”, który odnosi się do poz. 64, w której należy wskazać: kwadrat „1.tak” albo kwadrat „2.nie”;

W związku z powyższym dodano odnośnik 5) w brzmieniu: „Zaznaczenie w poz. 64 kwadratu 1 skutkuje koniecznością wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w Części I. pkt 16 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).”

W związku z ww. zamianami nastąpiła zmiana dotychczasowej numeracji pozycji od 52 do 64 oraz stosowne zmiany w treści wierszy, które zawierają w swoich opisach odniesienie do pozycji o numeracji we wskazanym zakresie;

5) w pouczeniu dodano wyrazy: „i przez to narażenie podatku na uszczuplenie”.

B. Do wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z(4) wprowadzono następujące zmiany:

1) w części C. usunięto pozycję 22 „Urząd skarbowy, w którym złożono ostatnią deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług” oraz poz. 23” „Kwartał, miesiąc/rok, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację podatkową”. Praktyka stosowania wzoru wskazuje na to, że są one zbędne;

2) z części D. usunięto wyrazy „oświadczenie i”;

3) dodano pouczenie o treści: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”

W związku z ww. zmianami nastąpiła zmiana dotychczasowej numeracji pozycji, począwszy od poz. 22.

testuj        gfds        kup

Reklamy