Informacje o zaległościach względem ZUS i Organów Skarbowych dostępne będą publicznie i mogą stać się podstawą decyzji co do współpracy z danym podmiotem widniejącym w Rejestrze. Dzięki informacji unikać będzie można kontrahentów odraczających płatności oraz rozliczających się z wierzytelności w sposób nierzetelny. Rejestr stać się ma listą dłużników, zalegających na rzecz Skarbu Państwa z należnościami publicznoprawnymi: podatkami, składkami ZUS oraz innymi zobowiązaniami, z tytułu własnych oraz ze względu na osoby zatrudnione.

testuj        gfds        kup

Rejestr ma być wiarygodną informacją o przedsiębiorcach ale również innych podmiotach, które decydują się zawierać transakcje składając m.in. propozycje wydłużania terminu zapłaty. Obecnie ochroną przed nierzetelnymi kontrahentami jest ulga za złe długi w podatku VAT oraz dodatkowe prawo do domagania się odsetek z tytułu płatności przedawnionych na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe prawo ma wprowadzić dodatkową ochronę dla podejmujących współpracę – już na etapie decyzji o zawarciu kontraktu. Zgodnie z założeniami informacja o braku zapłaty zaległości publicznoprawnych – czyli najistotniejszych zobowiązań nakładanych na przedsiębiorstwo – jest jednoznacznym sygnałem dla kontrahentów takiego podmiotu na temat dodatkowych ryzyk związanych z brakiem jego wypłacalności.

Rejestr ma być nieodpłatny oraz powszechnie dostępny na takich samych zasadach jak KRS czy CEiDG. Będzie on prawdopodobnie funkcjonował w wersji online poprzez portal podatkowy. W przypadku kontroli konsumentów wymagana będzie zgoda osoby sprawdzanej w rejestrze. Firmę będzie można sprawdzić bez konieczności uzyskania jej zgody.

Obecnie propozycja jest przyjęta przez rząd. W ramach pakietu 100 zmian dla firm proponuje się szerszy zakres zmian dotyczących zabezpieczania wierzycieli przed nierzetelnymi dłużnikami. Rekomendowane zmiany zakładają:

 • wprowadzenie instrumentów pozwalających zwiększyć zakres i wiarygodność danych udostępnianych przez biura informacji gospodarczej, w których gromadzone są dane o dłużnikach, m.in. poprzez umożliwienie uzyskania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku biur na podstawie jednego wniosku czy rozszerzenie zakresu informacji, które mogą być gromadzone w rejestrze o dane dot. bezskutecznych egzekucji i należności publicznoprawnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony słusznych praw dłużnika;
 • modyfikację reguł odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy w procesie budowlanym (obecna regulacja umożliwiająca podwykonawcy otrzymanie – na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego – zapłaty nie od wykonawcy, z którym zawarł umowę, a od inwestora, wywołuje szereg problemów, które przez wiele lat nie znalazły rozwiązania w orzecznictwie sądów, w doktrynie oraz w wyniku wprowadzanych kolejno zmian legislacyjnych);
 • określenie przesłanek uzasadniających w sprawach należności cywilnych zawarcie ugody przez gospodarującą środkami publicznymi jednostkę sektora finansów publicznych, której skutki będą dla tej jednostki korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego;
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym poprzez podwyższenie górnego progu wartości przedmiotu sporu z 10.000 zł do 20.000 zł;
 • usprawnienie postępowań grupowych – głównie poprzez poszerzenie zakresu zastosowania tego trybu oraz skrócenie czasu trwania postępowań grupowych (ich wstępnych, formalnych faz), a także doprecyzowanie charakteru i przedmiotu postępowania o ustalenie odpowiedzialności oraz zasad stosowania kaucji;
 • wprowadzenie możliwości wydawania notarialnych nakazów zapłaty w sprawach właściwych do rozpoznania w postępowaniu upominawczym (rozwiązanie takie usprawni proces dochodzenia należności od dłużników oraz znacząco skróci jego czas);
 • zwiększenie efektywności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego poprzez:
  • wzmocnienie ochrony wierzyciela przez (i) wydłużenie z 1 m-ca do 2 m-cy okresu upadku zabezpieczenia po wygraniu sprawy przez powoda (ii) wprowadzenie rygoru nieważności czynności zbycia nieruchomości albo spółdzielczego prawa do lokalu wbrew zakazowi ustanowionemu jako zabezpieczenie roszczenia
  • ustanowienie obowiązku doręczenia postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczenia tylko wnioskodawcy oraz wprowadzenie 2 tygodniowego terminu na rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zażalenia,
  • umożliwienie komornikowi żądania od dłużnika ujawnienia informacji o czynności dokonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, z pokrzywdzeniem wierzyciela, zarówno tych odpłatnych, jak i tych nieodpłatnych. (VAT.pl)

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy