5 grudnia

 • Wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 grudnia

 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2016 r.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

12 grudnia

 • Wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2016 r.

15 grudnia

 • Wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

20 grudnia

 

 • Wpłata za listopad 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.
 • Wpłata za listopad 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.
 • Wpłata za listopad 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2016 r.
 • Wpłata na PFRON za listopad 2016 r.

27 grudnia

 

 • Wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D.
 • Wpłata podatku akcyzowego za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2016 r.
 • Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2016 r.

28 grudnia

 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2016 r.

testuj        gfds        kup

Reklamy