Szacuje się, że w Polsce aktywnie działa ok. 70 tys. fundacji i stowarzyszeń. Źródłem przychodów w trzecim sektorze najczęściej są środki od samorządów i administracji centralnej oraz składki członkowskie.

testuj        gfds        kup

Od lat badania trzeciego sektora prowadzi w Polsce Stowarzyszenie Klon/Jawor. Najnowsze zrealizowano w 2015 roku – była 7. edycja tego badania. Wynika z niego, że w naszym kraju jest zarejestrowanych 17 tys. fundacji oraz 86 tys. stowarzyszeń (bez ochotniczych straży pożarnych).

Badanie pokazało, że zwiększają się przeciętne przychody organizacji, jednak dużym problemem jest brak stabilności i przewidywalności przychodów. Roczny budżet przeciętnej organizacji w 2014 r. wynosił 27 tys. zł (trzy lata wcześniej było to o 9 tys. zł mniej).

Na wysokość przychodów organizacji wpływ ma m.in. wielkość miejscowości, w której organizacja ma siedzibę – przeciętny budżet organizacji wiejskich jest kilkakrotnie mniejszy niż przeciętny budżet organizacji warszawskich.

Znaczenie ma również branża, w której organizacja działa – najniższe przychody mają organizacje kulturalne, najwyższe – organizacje działające głównie na rzecz pomocy społecznej.

Najczęściej wykorzystywane w 2014 roku źródła przychodów polskich organizacji to:

  • krajowe środki na realizację zadań publicznych od samorządów i administracji centralnej oraz składki członkowskie (korzystało z nich po 60 proc. organizacji);
  • środki z darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw (56 proc.);
  • środki z działalności gospodarczej, odpłatnej lub pomnażania majątku  (26 proc.);
  • przychody z 1 proc. podatku (23 proc.);
  • zagraniczne środki publiczne, np. fundusze UE, Komisji Europejskiej (18 proc.);
  • środki z dotacji od innych organizacji – krajowych lub zagranicznych (14 proc.).

Badanie pokazało również, że prawie połowa (45 proc.) polskich organizacji w całości opiera się na pracy społecznej. Pozostałe korzystają z odpłatnej pracy – w różnej formie.

20 proc. zatrudnia pracowników etatowych (na cały etat lub jego część), 15 proc. współpracuje z osobami, które nie mają wprawdzie podpisanych umów o pracę, jednak regularnie, co najmniej raz w miesiącu, pracują odpłatnie na rzecz organizacji na podstawie innych umów cywilno-prawnych. 20 proc. organizacji nie ma żadnych stałych współpracowników, jednak od czasu do czasu, zleca odpłatnie wykonanie jakiejś pracy.

Zespół stałych, regularnych pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów) posiada 35 proc. organizacji. Przeciętnie są to 4 osoby, ale liczba ta jest różna w różnych branżach sektora.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w części sektora pozarządowego, która zatrudnia stały, płatny personel, wynosi ok. 3 tys. zł (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli jeden etat). Jest ono zróżnicowane: od ok. 2,5 tys. zł na wsi i w małych miastach do ok. 3,5 tys. zł w organizacjach warszawskich.

60 proc. organizacji realizuje zadania publiczne finansowane lub współfinansowane ze środków samorządowych; oznacza to, że organizacje te w ciągu roku otrzymały środki od urzędów gmin, miast, powiatów lub urzędów marszałkowskich. Zdecydowanie najczęściej dotowaną przez samorządy lokalne branżą sektora pozarządowego jest sport.  

Badania zostały przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 3,8 tys. fundacji i stowarzyszeń (poza OSP) w II i III kw. 2015 roku.

testuj       gfds        kup