Umowa o dzieło to mniejsze obciążenie finansowe dla organizacji pozarządowej. Budżety NGO zmuszają do ciągłego szukania oszczędności, dlatego stosowanie DZIEŁ – jako tańszych – kusi. Kiedy możemy sobie na to pozwolić, a kiedy nie?

testuj        gfds        kup

Z prawnego punktu widzenia decyzja, jakiego rodzaju umowę zawrzeć z osobą, która ma wykonać określone czynności, musi wynikać z rozważenia rodzaju zadań, które mają być wykonane i sposobu ich wykonywania, a nie z analizy obciążeń publicznoprawnych (to m.in. „opłaty ZUS” z pytania organizacji), wiążących się z określonym rodzajem umowy.

Niezależnie od nazwy, jaką strony nadadzą łączącej je umowie, dla celów obliczania należności publicznoprawnych powinna być ona klasyfikowana według jej treści i okoliczności faktycznych jej wykonywania.

Umowa o dzieło (art. 627 kodeku cywilnego) jest umową REZULTATU, co oznacza, że jej przedmiotem jest osiągnięcie zindywidualizowanego efektu (dzieła), niezależnie od rodzaju i intensywności świadczonej w tym celu pracy i staranności wykonawcy. Zawierając taką umowę strony powinny dokładnie określić dzieło, które ma powstać w następstwie wykonania umowy. Rezultat ten musi być przy tym obiektywnie osiągalny, pewny i sprawdzalny, czyli zdatny do poddania sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy stron jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia określonego rezultatu, a celem stron jest w istocie staranne wykonywanie określonych zadań, to umowa taka jest umową o ŚWIADCZENIE USŁUG (art. 750 kodeksu cywilnego, w związku z art. 734 i następne kodeksu cywilnego), zwaną popularnie umową zlecenia. Charakterystycznym dla świadczenia usług jest też wykonywanie powtarzalnych czynności.

Prace wskazane w pytaniu organizacji pozarządowej – prowadzenie księgowości oraz koordynacja projektu – w istocie zmierzają do zapewnienia zamawiającemu usług, a nie osiągnięcia zindywidualizowanego rezultatu. W związku z tym, w zależności od okoliczności związanych z wykonywaniem tych czynności, mogą one stanowić przedmiot umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia) lub umowy o pracę, a nie umowy o dzieło.

„Rezultat” czynności księgowych w orzecznictwie sądów

Warto przy tym wskazać, że pogląd, o tym, że w przypadku wykonywania czynności księgowych czy rachunkowych nie można mówić o wystąpieniu rezultatu, który uzasadniałby zawarcie umowy o dzieło został potwierdzony w orzecznictwie (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2015 r., III AUa 546/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r., III AUa 2154/14).

Błędny wybór umowy – konsekwencje dla organizacji pozarządowej

Błędne zakwalifikowanie umowy jako umowy o dzieło, w okolicznościach wskazujących, że w istocie jest to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenie, lub umowa o pracę, mogłoby wiązać się z przekwalifikowaniem umowy i z wydaniem przez ZUS decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, a w rezultacie z koniecznością opłacenia zaległych składek ubezpieczeniowych wraz z ODSETKAMI.

testuj        gfds        kup

Reklamy