Szeroki pakiet rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz poprawiających jego ściągalność przygotowany został do wprowadzenia z początkiem 2017 r. Co czeka podatników i na jakie zmiany muszą się oni przygotować?

testuj        gfds        kup

Podstawowymi zmianami, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy, jest wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT. Szereg modyfikacji czeka również zasada odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

Pakiet uszczelniający system VAT obejmować będzie nie tylko zmiany w samej ustawie o podatku od towarów i usług, ale również w innych przepisach podatkowych, wpływających na poprawienie ściągalności i przyspieszenie rozliczeń z budżetem państwa. Z tego względu proponowane będą również modyfikacje w kodeksie karnym skarbowym polegające na zaostrzeniu sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Dodatkowo w Ordynacji podatkowej zlikwidowana ma zostać możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzona ma być odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT

Proponowane jest rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o VAT wskazujące przypadki zastosowania systemu reverse charge. Taką metodą rozliczeń objęte mają być również (oprócz zastosowanych obecnie przypadków) transakcje, których przedmiotem są następujące towary:

  1. srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
  2. złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie odwróconym obciążeniem jest objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz na określonych warunkach złoto inwestycyjne),
  3. biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (obecnie odwróconym obciążeniem są objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej),
  4. procesory – przy czym dla tej grupy towarów przewiduje się ustanowienie limitu kwotowego w wysokości 20 tys. zł, po przekroczeniu którego transakcje te objęte będą zakresem mechanizmu odwróconego obciążenia (podobnie jak do tej pory, dla niektórych sprzętów elektronicznych).

Reverse charge do usług budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie również świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie do limitu sprzedaży 150.000 zł)

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT). Zmiana dotyczyć ma następujących usług budowlanych:

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj usługi objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (zał. Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług)
1. bez względu na Usługi symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i542)
2. 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków. przebudową lub remontem istniejących budynków)
3. 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
4. 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
5. 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
6. 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich
7. 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
8. 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
9. 43.22.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno kanalizacyjnych i odwadniających
10. 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
11. 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
12. 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
13. 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
14. 43.29.1 9.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
15. 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
16. 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
17. 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem śc jan
18. 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
19. 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
20. 43.34.10.0 Roboty malarskie
21. 43.34.20.0 Roboty szklarskie
22. 43.39.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
23. 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
24. 43.91.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
25. 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
26. 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
27. 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
28. 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
29. 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
30. 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
31. 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
32. 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
33. 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
34. bez względu na symbol PKWiU Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług

testuj        gfds        kup

Reklamy