Od 1 lipca 2016 obowiązują zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocnictwa dla biur rachunkowych w sprawach podatkowych.

testuj        gfds        kup

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Upoważnienie to zawiera pewien zbiór czynności, które będzie mógł prowadzić umocowany bądź będzie mógł stać się stroną czynności.

Zakres pełnomocnictwa ogólnego

Dla przedsiębiorcy, który wystawi pełnomocnictwo ogólne biuru rachunkowemu oznacza to, iż pełnomocnik m. in.:

1. Będzie uprawniony do zastąpienia mocodawcy w procedurze wydawania zaświadczeń;
2. Będzie upoważniony do wystąpienia o interpretację indywidualna dla mocodawcy;
3. Będzie wzywany do urzędu skarbowego celem dopełnienia czynności sprawdzających;
4. Będzie mógł działać w imieniu podatnika w trybach nadzwyczajnych, bez konieczności wystawiania osobnych umocowań;
5. Otrzymywać będzie postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego;
6. Będzie mógł otrzymać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;
7. Będzie mógł otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dotychczas wszystkie wymienione czynności wymagały osobnych pełnomocnictw, po 1 lipca wszystkie te czynności będzie mógł wykonywać umocowany dzięki jednemu pełnomocnictwu ogólnemu. Pełnomocnik może być ustanowiony nawet wtedy, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa. Należy tutaj zaznaczyć, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji nie zawiera się w pełnomocnictwie ogólnym i wymaga odrębnego umocowania.

Na uwagę zasługuje sposób w jaki można udzielić pełnomocnictwa ogólnego, gdyż jego udzielenie możliwe jest jedynie drogą internetową.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej – Portal Podatkowy, który utworzyło Ministerstwo Finansów, dostępny pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp . Jedynym odstępstwem od tej reguły jest awaria w/w portalu.

Umocowania udziela się na Portalu Podatnika z poziomu swojego konto, co oznacza konieczność jego utworzenia. Tutaj istnieją dwie możliwości. Można dokonać rejestracji używając:

1. Swojego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który uwierzytelnia utworzone konto;
albo
2. Dokonać rejestracji wykorzystując do uwierzytelnienia konta swój profil EPUAP.

Uwierzytelnianie ma na celu dodanie atrybutu wiarygodności informacjom, jakie przekazuje się przez profil.

Jeżeli zakładający konto nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy wybrać 2 wariant rejestracji. Wiąże się to z koniecznością założenia profilu zaufanego EPUAP.

EPUAP jest platformą umożliwiającą załatwienie wielu spraw urzędowych przez Internet, dostępna jest pod dresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Profil zakłada się za pośrednictwem sieci Internet, natomiast uwierzytelnienie danych w przypadku braku podpisu kwalifikowanego obywa się drogą wylegitymowania w urzędzie skarbowym.

Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego nie wiąże się z opłatami skarbowymi.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Jak wspomniano wcześniej, podpisywanie deklaracji nie jest objęte upoważnieniem ogólnym. Wymaga ono złożenia formularza UPL-1. Samo umocowanie do podpisywania deklaracji nie upoważnia umocowanego do reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. Nie pobiera się opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do odbierania doręczeń

Od 2016 roku podatnik ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika umocowanego do odbierania doręczeń w przypadku gdy zmienia adres lub miejsce pobytu na adres w państwie niebędącym członkiem UE. Obowiązek powstaje również, gdy podatnik nie posiada adresu lb miejsca pobytu w kraju będącym członkiem UE, a składa wniosek o, albo doręczono mu postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo do odbierania doręczeń nie jest konieczne w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego.

Pełnomocnictwo szczególne

Umocowanie szczegółowe dotyczy udzielenia pełnomocnictwa we skazanej konkretnej sprawie podatkowej lub innej, która należy do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Musi ono zawierać szczegółowy zakres umocowania, wskazanie na sprawę i organ. Opłata za to pełnomocnictwo wynosi 17 zł, można je ustanowić pisemnie na druku PPS-1 lub elektronicznie.

Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika na czas kontroli

Istniejące dotychczas pełnomocnictwo do reprezentowania pełnomocnika na czas kontroli stało się bezprzedmiotowe. Ten zakres czynności zawarty jest w pełnomocnictwie ogólnym, może być również nadane w drodze pełnomocnictwa szczególnego.

testuj        gfds        kup

Reklamy