Powołując do życia stowarzyszenie lub fundację przyświeca nam konkretny cel jego funkcjonowania. Cel ten jest formalizowany poprzez określone w statucie zakresy i metody realizacji celów funkcjonowania organizacji. Realizacja określonych celów w określonych formach generuje koszty ale też przysparza przychody.

testuj        gfds        kup

W dużym skrócie w organizacji pozarządowej wyróżnić można przychody podstawowej działalności statutowej. Są nimi np. składki członkowskie otrzymywanie co miesiąc czy przychód z tytułu 1% dla organizacji OPP. Inną kategorią są przychody z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej. Występują one w przypadku gdy odbiorcy inicjatywy świadczonej przez daną organizację nie płacą za możliwość skorzystania z niej – koszty pokrywane są z dotacji, darowizn i grantów. W niewielkim stopniu w organizacji wystąpić mogą przychody z odpłatnej działalności statutowej, w sytuacji, gdy zainteresowani uczestnictwem w danej inicjatywie muzą częściowo lub całkowicie pokryć koszt uczestnictwa, np. uczeń musi pokryć częściowo koszt wynajęcia przez klub sportowy sali gimnastycznej.

Przekładając tą wiedzę na grunt programu księgowego, ważne jest odpowiednie skonstruowanie planu kont aby ewidencjonowanie przychodów było jednoznaczne, szybkie i elastyczne. Dodatkowo ważne jest aby sam proces technicznego kwalifikowania kosztów do danej kategorii był prosty.

W przypadku programu księgowe LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji nastąpiła konsultacja z ponad 1000 stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych w zakresie struktury planu kont. W wyniku tych rozmów wyodrębniono w sekcji przychodów: przychody podstawowe, przychody działalności statutowej (głównie związane z realizowanymi projektami/grantami) oraz pozostałe przychody.

Oczywiście księgując w programie LeftHand przychody statutowe możemy je ewidencjonować albo syntetycznie na odpowiednia 7-kę albo analitycznie, budując wcześniej strukturę odpowiedniej kartoteki, np. szczegółową listę członków stowarzyszenia płacących składki.

Organizacja, które mają więcej pytań do specyfiki ewidencji i kwalifikacji przychodów w programie LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji, zapraszam do kontaktu ze mną.

Katarzyna Milewska

testuj        gfds        kup