Obecnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można założyć biuro rachunkowe. Nie jest problemem rejestracja działalności gospodarczej, a od prowadzącego takie biuro wymaga się obecnie jedynie niekaralności i ubezpieczenia OC. Znacznie trudniej nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia takiej firmy i zdobycia klientów. Pomocne w tym zakresie mogą się okazać programy partnerskie i franczyza.

testuj        gfds         kup

Zakładamy biuro rachunkowe

Od sierpnia 2014 r. może otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność w zakresie określonych przestępstw. Chodzi wyłącznie o niekaralność za przestępstwa przeciwko:

– wiarygodności dokumentów,

– mieniu, obrotowi gospodarczemu,

– obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

– za przestępstwo skarbowe oraz

– za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (m.in. nieprowadzenie wbrew obowiązkowi, bądź nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdań finansowych lub niepodawanie takich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta).

Takie osoby mogą wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następujące czynności:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych (w szczególności ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów) i innych ewidencji do celów podatkowych (np. ewidencji VAT) oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Wyłączną domeną doradców podatkowych pozostało natomiast reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich (podatników, płatników i inkasentów) obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, uprawniającego wcześniej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Takie deregulacyjne zmiany wynikają z ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2014 r. (poz. 768), która w zakresie usług księgowych weszła w życie 10 sierpnia 2014 roku.

Oczywiście do założenia biura rachunkowego będzie też konieczna formalna rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG, ZUS, urzędzie skarbowym.

Łatwiej zacząć z doświadczonym partnerem

Rynek usług księgowych w Polsce od lat stale rośnie. Mimo już sporego nasycenia tego rynku cały czas jest miejsce na nowe, profesjonalne biura rachunkowe.

Coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług księgowych (najczęściej połączony z usługami kadrowymi i płacowymi). Z drugiej strony coraz bardziej powszechna staje się księgowość online. Trendy te sprzyjają decyzjom o rezygnacji księgowych z etatów i zakładaniu własnych biur rachunkowych.

Oczywiście tacy księgowi są na początku działalności w formie biura rachunkowego pełni pytań i obaw. Nie wiedzą jak zorganizować taką działalność, jak pozyskiwać klientów, jak się promować i reklamować. Z pewnością łatwiej zacząć z profesjonalnym partnerem, który zna rynek i posiada know-how. A jeżeli taki partner ma już znaną na rynku markę, to współpraca z nim jest tym bardziej cenna.

testuj        gfds        kup